velikost textu

Vztahy a postoje adolescentů umístěných v diagnostickém ústavu k formálním autoritám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy a postoje adolescentů umístěných v diagnostickém ústavu k formálním autoritám
Název v angličtině:
The relationships and attitude of adolescents living in a diagnostic institute to formal authorities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bočková
Vedoucí:
Mgr. Hana Novotná
Oponent:
Mgr. Lucie Myšková
Id práce:
200772
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolescence, postoje, formální autorita, poruchy chování, nerespektování autorit, diagnostický ústav, škola, rodina.
Klíčová slova v angličtině:
Adolescence, attitudes, behavioral disorders, formal authority, disrespect authorities, diagnostic institute, school, family.
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce jsou postoje a vztahy adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu, k autoritám. Teoretická část představuje pojmy autority, adolescence, postojů a charakterizuje diagnostické ústavy. Tyto pojmy jsou v práci popsány proto, že jsou klíčové pro výzkumné šetření popsané v empirické části a je tedy nezbytné vysvětlit, jak jsou v práci pojímány. Hlavním cílem empirické části práce je zmapovat vztahy dospívajících chlapců, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu na základě rozhodnutí soudu, k autoritám, se kterými se ve svém životě setkávají. Hlavní pozornost byla věnována autoritám formálním. Výzkum popisovaný v empirické části mapuje subjektivní pohled účastníků výzkumu na vlastní postoje k formálním autoritám. Byl uskutečněn v diagnostickém ústavu v Praze 2 a zúčastnilo se jej sedm účastníků ve věku 16-18 let. Výzkum byl designován jako kvalitativní a sběr dat probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru s každým z účastníků. Výsledky ukazují, že postoje adolescentů jsou poměrně stabilní. Když dojde ke změně postoje, jedná se často o důsledek vlivu vrstevníků. Dále výzkum ukazuje, že vztahy k učitelům jsou u cílové skupiny velmi problematické, naopak vztahy k odborným pracovníkům diagnostického ústavu jsou účastníky hodnoceny velmi pozitivně. Autoritativní osoba by podle výsledků výzkumného šetření měla být především spravedlivá, přísná a její chování musí být předvídatelné. Klíčová slova Adolescence, postoje, formální autorita, poruchy chování, nerespektování autorit, diagnostický ústav, škola, rodina.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis is attitudes to authorities of adolescents who are currently in diagnostic institute and their relationships. The theoretic part includes definitions of terms such as authority, adolescence and attitudes and characterisation of diagnostic institutes. These terms are defined as they are crucial for the research in the following empiric section. Therefore it is necessary to explain the way they are viewed in this thesis. The aim of the empiric section is to characterise the relationships of the adolescent boys who have been placed in diagnostic institute by court with the authorities they have met in their lives, most of all the formal authorities. The research in the empiric section characterizes the subjective understanding of participants of their own attitudes towards formal authorities. This research has been executed in diagnostic institute in Prague 2, including 7 boys in the age of 16 to 18 years. The research has been designed as a qualitative research and the data collection has performed as a semi-structured interview with each participant. Results prove that the attitudes of adolescents are relatively stable. Changes appear as a result of the influence of a person of the same age. Moreover, my results show that the relationships of the participants with their teachers are very problematic, unlike the relationships with the specialists in the diagnostic institute, which and evaluated very positively by the participants. According to the results the authority should be fair, strict and predictable. Key words Adolescence, attitudes, behavioral disorders, formal authority, disrespect authorities, diagnostic institute, school, family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bočková 699 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Bočková 135 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bočková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bočková 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Novotná 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Myšková 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB