velikost textu

Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice
Název v angličtině:
Comparison of legal regulation of patents in the Czech Republic and the People´s Republic of China
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Černá
Vedoucí:
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
200765
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Patent; Vynález; Průmyslové vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
Patent; Invention; Industrial Property
Abstrakt:
Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice – Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice s důrazem na úpravu obsaženou v příslušných patentových zákonech a s nimi souvisejícími právními předpisy. Cílem této práce je představit přístup čínské a české společnosti k oblasti patentového práva, včetně jeho historického vývoje v komparovaných státech. Tento historický vhled do právního vývoje patentové ochrany má čtenáři umožnit lépe pochopit, proč se v jednotlivých státech vyskytuje daná úprava, a to i přes to, že jsou oba státy členy WTO, WIPO a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Dalším cílem této práce je srovnat národní úpravy jednotlivých institutů patentového práva, vyzdvihnout jejich rozdíly a zmapovat vliv mezinárodních smluv a mezinárodních organizací na tyto komparované patentové úpravy. Nakonec se tato diplomová práce pokusí stručně představit čínský systém vymáhání práv z patentů a jeho praktické uplatnění v situacích, když se majitel patentu domáhá svých práv u čínských státních orgánů. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první z nich stručně popisuje historický vývoj patentové úpravy v ČR a ČLR, kdy je kladen důraz na vývoj patentové úpravy v ČLR. Druhá kapitola poskytuje srovnání samotných národních patentových úprav, ke kterému dochází prostřednictvím komparace úpravy jednotlivých institutů patentového práva. Tato kapitola také představuje instituty čínského patentového práva, které v české právní úpravě nemají ekvivalent. Třetí kapitola se věnuje řízení o udělení patentu v jednotlivých právních úpravách. Čtvrtá a poslední kapitola popisuje systém vymáhání práv z patentů u čínských lidových soudů a jiných státních orgánů. Závěr této práce se pokouší o zhodnocení a celkové srovnání komparovaných právních úprav a nabízí možné změny, které by posunuly čínskou patentovou úpravu kupředu.
Abstract v angličtině:
Comparison of legal regulation of patents in the Czech Republic and the People´s Republic of China – Abstract This thesis compares legal system of patents in Czech Republic and People´s Republic of China with the focus on Patent Laws and other legislation in respective countries. The aim of this paper is to present the approach that Czech and Chinese society adopted with respect to patent law, together with its´ historical evolution in both compared countries. This historical insight into the evolution of patent legislation is aimed to help the reader to understand, why certain legislation is present in national patent laws, even though both countries are members of WTO and WIPO and parties to Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Another goal of this thesis is to compare the national patent legislation of individual patent institutes, to highlight the differences of such patent institutes and map the influence that the international treaties and international organizations have on the national patent legislation of its´ respective country. Finally, this thesis will attempt to briefly introduce the Chinese system of patent enforcement and its practical application when the patentee seeks patent enforcement with Chinese authorities. This diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter briefly describes the historical evolution of patent legislation in the Czech Republic and the People´s Republic of China, with emphasis on the historical evolution of patent legislation in PRC. The second chapter provides a comparison of the national patent regulation in the Czech Republic and the People´s Republic of China, which is achieved by comparing the regulation of individual patent law institutes. This chapter also introduces Chinese patent institutes that have no equivalent in Czech legislation. Next chapter compares the patent application process in both countries. The forth and last chapter describes the enforcement of patents through Chinese People´s Courts and other state authorities. The conclusion of this diploma thesis attempts to evaluate both patent legislations and provide suggestions for improvement of Chinese patent legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Černá 951 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Černá 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Černá 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB