velikost textu

Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě
Název v angličtině:
Motor Performance of Students at Sport Classes of Elementary school "Englišova" in Opava
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Melová
Vedoucí:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Oponent:
Mgr. Linda Komínková
Id práce:
200763
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika, testy, výkonnost, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
athletics, motor-test, performance, development
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit změny pohybové výkonnosti žáků sportovní třídy na 2. stupni ZŠ Englišova v Opavě, od šesté do deváté třídy. Dále byly výsledky srovnány s běžnou populací a s jinými žáky se sportovním zaměřením. K hodnocení výkonnosti bylo využito sedmi motorických testů, které byly měřeny na jaře v letech 2009-2012. Metody práce: Vyhledala jsem výsledky pohybových testů v archivu ZŠ Englišova (roky 2009-2012). Žáky jsem rozdělila do tabulek podle pohlaví a spočítala průměry a směrodatné odchylky. K výzkumu byly využity tyto motorické testy: autový hod 2 kg medicinbalem, člunkový běh 4x10 m, skok z místa odrazem snožmo, sed-lehy po dobu 2 minut, šestiskok, běh na 30 m letmým startem a běh po dobu 12 minut. Výsledky práce: Během čtyř let došlo u dívek i u chlapců k největšímu rozvoji dynamické síly horních končetin, která byla měřena pomocí testu hod medicinbalem. Dívky se zlepšily o 22,48 % a chlapci o 65,82 %. U dívek nastal pokles v běhu po dobu 12 minut, kde výkonnost klesla o 1,24 %. Chlapci zaznamenali nejmenší přírůstek v člunkovém běhu, kde od 6. do 9. třídy vzrostla jejich výkonnost pouze o 7,98 %. Předpoklad, že průměrná výkonnost žáků sportovních tříd bude vyšší než průměrná výkonnost běžné populace, byl potvrzen. Ve všech testech dopadla lépe ZŠ Englišova. Výkony žáků sportovních tříd v motorických testech byly více homogenní než výkony běžné populace. V práci jsem rovněž srovnávala výkony žáků ZŠ Englišova s jinými žáky se sportovním zaměřením (se souborem Mičky 2009 a Najmanové 2009). Ve většině testů dopadli nejlépe žáci ze zkoumání Mičky (2009). Klíčová slova: atletika, testy, výkonnost, vývoj
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Motor performance of students at sport classes of Elementary School Englišova in Opava Objectives: The subject of this study was to analyze changes of motion performance of students at sport classes, grades 6-9, at elementary school Englišova in Opava. The results have been compared with those of common population and other students from different sport schools. To evaluate the performance, seven motoric tests have been used in testing in springs 2009-2012. Methods: I found the results of motion tests in the archive of elementary school Englišova (years 2009-2012). I then divided the students into groups based on their gender and I calculated the average results and the standard deviations. The motoric tests used in the evaluation were: 2 kg medicine ball out throw, shuttle run 4x10 m, long jump from place with both legs together, 2-minute sit-ups, six-jumps, 30 m running with flying start, 12-minute run. Results: In the course of four years, both girls and boys developed the dynamic strength of upper limbs the most. That was measured by a medicine ball throw test. The girls improved by 22,48 % and the boys improved by 65,82 %. A performance drop of 1,24 % occurred in girls‘ 12-minute run. The smallest improvement for boys was recorded in shuttle run, between grades 6 and 9 their performance improved only by 7,98 %. The assumption of a sport class‘ student average performance being better than a performance of common population was confirmed. Elementary school Englišova had better results in all the tests used in the comparison. The performance of sport class‘ students in these tests were more homogeneous than the performance of the common population. Further in the study, I also compared the performance of students of elementary school Englišova with the performance of students from different sport schools (the study of Mička 2009 and the study of Najmanová 2009). In most of the tests, students of Mička study (2009) had the best results. Keywords: athletics, motor-tests, performance, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Melová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Melová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Melová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Linda Komínková 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB