velikost textu

Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace
Název v angličtině:
The popularity of minority sports in Czech Republic among the young generation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Vychytil
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Id práce:
200760
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
menšinové sporty, aktivní popularita, pasivní popularita, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
minority sports, active popularity, passive popularity, research
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit popularitu vybraných menšinových sportů u mladé generace a následně porovnat popularitu pasivní a aktivní. Vedlejšími úkoly jsou zjištění ideálních informačních kanálů pro menšinové sporty a následné sepsání doporučení pro zástupce menšinových sportů ke zvýšení popularity jejich sportu. Metody: V prvotní fázi bylo použito elektronické dotazování ke zjištění obecné, aktivní a pasivní popularity sportu, k nalezení ideálního komunikačního kanálu a v neposlední řadě k návrhu doporučení pro zástupce menšinových sportů. Pro analýzu výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Po prvotním výzkumu následoval polostrukturovaný rozhovor s marketingovým specialistou, se kterým jsme analyzovali výsledky elektronického dotazování. Výsledky: Výsledkem bylo zjištění velkých rozdílů mezi aktivní a pasivní popularitou, což vesměs odpovídá předchozí teorii. Zároveň bylo zjištěno, že mnou vybrané menšinové sporty neefektivně využívají sociální sítě, na které by se zástupci těchto sportů měli zaměřit, pokud chtějí zvýšit popularitu svých sportů v naší zemi. Zároveň by se měli snažit dostat sport na školy, podobně jako se to povedlo jiným, dnes populárním, sportům. Klíčová slova: menšinové sporty, aktivní popularita, pasivní popularita, výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The popularity of minority sports in Czech Republic among the young generation Objectives: The main objective of this work is to find out the popularity of selected minority sports among the young generation and then to compare the active and passive popularity. The secondary tasks are to find out the ideal communication channels for minority sports and to follow up recommendations for minority sports representatives to increase their sport's popularity. Methods: In the initial phase, electronic inquiry was used to determine the general, active and passive popularity of minority sports, to find the ideal communication channel and, last but not least, to propose recommendations for representatives of chosen minority sports. Statistical methods of absolute and relative frequency were used to analyse the results. After the initial research, a semi-structured interview with a marketing specialist followed, with which we analysed the results of the electronic inquiry. Results: As the results stated, there were large differences between active and passive popularity, which generally corresponds to the previous theory. At the same time, it was found that the selected minority sports are inefficiently using available social networks. Representatives of these sports should focus on them if they want to increase the popularity of their sports in our country. At the same time, they should try to get their sport to schools, just like other popular sports today. Keywords: minority sports, active popularity, passive popularity, research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Vychytil 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Vychytil 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Vychytil 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Vychytil 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Janák, CSc. 960 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 152 kB