velikost textu

Studium genetických a infekčních rizikových faktorů v patogenezi obezity u českých adolescentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium genetických a infekčních rizikových faktorů v patogenezi obezity u českých adolescentů
Název v angličtině:
Study of genetic and infectious risk factors in the pathogenesis of obesity in Czech adolescents.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Dušátková
Id práce:
200742
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita, adolescence, celogenomové asociační studie, jednonukleotidové polymorfismy, infekce, adenovirus 36, metabolický syndrom, redukční program
Klíčová slova v angličtině:
obesity, adolescence, genome-wide association studies, single nucleotide polymorphism, infection, adenovirus 36, metabolic syndrome, weight management
Abstrakt:
Abstrakt Prevalence obezity i přidružených kardiometabolických komplikací u dětí je celosvětově vysoká. Obezita je multifaktoriální onemocnění, které vzniká zejména vlivem nepříznivých faktorů vnějšího prostředí v interakci s faktory genetickými. Celogenomové asociační studie odhalily desítky jednonukleotidových polymorfismů asociovaných s obezitou. Zvažována je i kauzální role infekce v patogenezi obezity, zejména prostřednictvím lidského adenoviru 36 (Adv36). Cílem dizertační práce bylo prověřit možné asociace vybraných polymorfismů kandidátních genů pro obezitu (TMEM18, SH2B1, KCTD15, PCSK1, BDNF, SEC16B, MC4R, FTO) a infekce Adv36 ve vztahu k fenotypovým charakteristikám obezity a jejím komplikacím u české dospívající populace. Výsledky jsou popsány v celkem osmi publikacích, z nichž je šest původních prací a dvě rešerše. Dílčí studie byly provedeny jak na reprezentativním vzorku české adolescentní populace (1 533 jedinců epidemiologické studie), tak u adolescentů s nadměrnou hmotností, kteří podstoupili redukční lázeňskou nebo ambulantní terapii (562 jedinců intervenční studie). Výsledky analýz prokázaly souvislost genových variant TMEM18, SEC16B a FTO s obezitou. Popsána byla rovněž spojitost variant genů zapojených do hypotalamické regulace energetické rovnováhy – MC4R, BDNF a PCSK1 – s výskytem metabolického syndromu, příjmem jednotlivých nutrientů či infekcí Adv36. Potvrzena byla také asociace mezi přítomností protilátek proti Adv36 s obezitou, zejména pak s nadváhou. Adv36 pozitivita dále ovlivňovala úspěšnost redukčního programu. Závěry předkládané práce podporují význam genetických i infekčních faktorů v patogenezi obezity. 3
Abstract v angličtině:
Abstract The prevalence of obesity and its related cardiometabolic complications in children remains high across the world. Obesity is a multifactorial disease caused by interaction between genes and environmental factors. Genome-wide association studies have discovered several single nucleotide polymorphisms associated with obesity. A causal role of infection in the pathogenesis of obesity has also been considered, particularly the role of adenovirus 36 (Adv36). The aim of the Ph.D. thesis was to investigate the associations of obesity susceptibility loci (TMEM18, SH2B1, KCTD15, PCSK1, BDNF, SEC16B, MC4R, FTO) and Adv36 infection with obesity-related characteristics and complications in the Czech adolescent population. The results are described in eight publications, of which six are original papers and two are reviews. Studies were performed on a cohort of Czech adolescents recruited either from the general population (1,533 individuals from the epidemiological study) and from in-patient or outpatient weight management clinics (562 overweight/obese individuals underwent an intervention). The results demonstrated an association of TMEM18, SEC16B and FTO gene variants with obesity. Some variants of the genes involved in hypothalamic regulation of energy homeostasis − MC4R, BDNF, PCSK1 − were related to metabolic syndrome, individual nutrient intake or Adv36 infection. A relationship of Adv36 antibodies with obesity, and especially with overweight, was further confirmed. Moreover, Adv36 positivity was associated with the response to weight management. Conclusions of this Ph.D. thesis support the importance of genetic and infectious factors in the pathogenesis of obesity. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Dušátková 31.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Dušátková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Dušátková 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 528 kB