velikost textu

Jagellonské zlatnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jagellonské zlatnictví
Název v angličtině:
Jagiellonian goldsmithing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Stránská
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Šmied
Oponent:
PhDr. Mgr. Jana Peroutková
Id práce:
200738
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jagellonci, středověké umění, gotika, busta, relikvie, relikviář
Klíčová slova v angličtině:
Jagiellons, medieval art, gothic, busts, relics, reliquaries
Abstrakt:
Anotace Téma Jagellonské zlatnictví otevírá problematiku zlatnictví druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století, ale s přesahy přetrvávajícími ješt hluboko do renesance. Jedná se o um ní, které v mnohém nacházelo předobrazy v dob lucemburské, která tolik ovlivnila kulturní d ní v zemi. Byly přijímány moderní tendence, které se se staršími tradicemi a vytvořily charakteristický souzvuk přechodného um ní. Jagellonské zlatnictví v první řad představuje relikviářové busty svatého Víta, svatého Václava a svatého Vojt cha, jakožto dochované bohatství chrámového pokladu. Drahý kov je zde po sochařském zp sobu vytepán a modelován. Pomyslný vrchol ale netvoří jen tato díla, ale jedná se o soubor d l, ze kterých lze sestavit vývojovou řadu, díky které nahlížíme do doby vyty ené vládou Jagellonc u nás. Klí ová slova Zlatnictví, Jagellonci, chrámový poklad, relikviářová busta, Jagellonci
Abstract v angličtině:
Abstrack Jagellonian goldmongery The theme of Jagellonian goldmongery opens the subject issue of the second half of the 15th century to the first half of the 16th century, still overlapping deep into the Renaissance times. It is an art that, in many respects, was inspired by the pre-images from the Luxebourgish times, which had deeply influenced cultural happening in the country. Modern tendencies were adopted creating together with the earlier traditions a distinctive blend of transient art. Jagellonian jewels are mainly reliquiary busts of St. Vitus, St. Wenceslas and St. Adalbert. They are considered the preserved presciousness of the dome´s treasure. On these a precious metal is carved and modelled according to a sculptural method. The notional peak is not represented by these works alone yet it is a collection of works from which we can compile an evolutionary line that enables us to view the period of the Jagellonian reign in our country. Keywords Jagellonian goldmongery, dome´s treasure, reliquiary bust, Jagellonian Po et znak (v etn mezer): 116 940
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Stránská 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Stránská 717 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Stránská 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Stránská 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Šmied 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jana Peroutková 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 152 kB