velikost textu

Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR
Název v angličtině:
The role databases in the recruitment process in relation to GDPR
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Vais
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
200723
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
GDPR, nábor, databáze
Klíčová slova v angličtině:
GDPR, recruitment, database
Abstrakt:
Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR Abstrakt S rozvojem databází a počítačů se objevila možnost automatizovaného zpracování dat tak, jak ho v podobě vyspělých databází známe dnes. Během půl století přešla společnost od papírových kartoték na plně automatický způsob manipulace s daty. To se samozřejmě přímo dotýká i zpracovávaných osobních údajů. Na překotný vývoj ve světě informačních technologií musela zareagovat i právní úprava ochrany osobních údajů, která byla zpočátku součástí práva na ochranu soukromí. Práce se vývoji práva na ochranu osobních údajů nevěnuje izolovaně, ale právě v kontextu vývoje informačních technologií a právní úpravu představuje v souvislosti se vznikem zaměstnaneckého poměru, čímž nabízí čtenáři širší pochopení. Cílem práce je odpovědět na bouřlivé reakce, které přijímání obecného nařízení za podpory médií provázejí. Zejména pak má práce poskytnout čtenáři skutečné vodítko při aplikaci obecného nařízení na proces přijímání zaměstnance v situaci, kdy ve veřejném prostoru vzniklo k obecnému nařízení velké množství materiálů, které však práva a povinnosti formulují na velmi obecné úrovni a při řešení konkrétní problematiky svým uživatelům neposkytují dostatečnou pomoc. Autor práce proto čtenáře nejprve seznámí s klíčovými instituty a základními zásadami ochrany osobních údajů, aby byla orientace v následujícím textu co nejpříjemnější. Následně je nastíněn základní rámec povinností zaměstnavatele v návaznosti na základní zásady obecného nařízení. Poté se autor věnuje naplnění cíle práce v podobě konkrétní aplikace obecného nařízení na proces přijímání zaměstnance, který je zde prizmatem ochrany osobních údajů rozčleněn do fází, a dále podle toho, zda zaměstnavatel činí nábor sám nebo využívá služeb specializované externí společnosti. Práce pamatuje i na možnost využití populárních webových portálů, na kterých se na trhu práce potkává nabídka s poptávkou. Čtenář je vždy upozorněn na to, v jaké pozici dané subjekty vystupují, a na jaké své povinnosti by se měl především soustředit. Ve svém závěru se práce věnuje jednotlivým právům uchazečů o zaměstnání s tím, že autor opět poskytuje zamyšlení nad jejich relevancí v náborovém procesu. Klíčová slova: GDPR, nábor, databáze
Abstract v angličtině:
The role of databases in the recruitment process in relation to GDPR Abstract With the development of databases and computers, the possibility of automated data processing has emerged as we know it in the form of advanced databases today. Within half a century, the company switched from a paper file to a fully automatic way of manipulating data. This of course directly affects the processing of personal data. The law on the protection of personal data, which was initially part of the right to privacy, had to respond to the rapid development in the world of information technology. Working with the development of the right to protection of personal data is not addressed in isolation, but in the context of the development of information technology, and thus states the whole legal framework in the context, thus offering readers a wider understanding. The aim of the work is to respond to the stormy reactions that accompany the adoption of the general regulation with the support of the media world. In particular, to provide the reader with a real guide in applying the general regulation to the recruitment process in a situation where a large number of materials have been created in the public space, but they are kept at a very general level and do not provide real help to their users when dealing with specific issues. Therefore, the author of the work will first familiarize readers with the key institutes and basic principles of personal data protection in order to make the orientation in the text as pleasant as possible. It then outlines the basic framework of the employer's obligations following the basic principles of the General Regulation. Then, the author devotes himself to fulfilling the purpose of the work in the form of a specific application of the general regulation to the recruitment process, which is divided into phases by the personal data protection prism, also depending on whether the employer recruits himself or uses the services of a specialized external company. The work also remembers the use of popular web portals where demand is on the labor market. A reader from the ranks is always alerted to the position of the entity and what its responsibilities should concentrate on. In doing so, the thesis in its conclusion deals with the individual rights of job seekers with the fact that the author again provides a reflection on their relevance in the recruitment process. Key words: GDPR, recruitment, database
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Vais 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Vais 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Vais 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB