velikost textu

Požárská žula a její vlastnosti s ohledem na trvanlivost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Požárská žula a její vlastnosti s ohledem na trvanlivost
Název v angličtině:
Požáry granite and its properties influencing durability
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Šťovíčková
Vedoucí:
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Oponent:
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Id práce:
200719
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žula, vlastnosti, trvanlivost
Klíčová slova v angličtině:
granite, properties, durability
Abstrakt:
ABSTRAKT Požárská žula, nacházející se na severozápadním okraji Středočeského plutonického komplexu, je již přes 100 let jedním z našich nejvýznamnějších přírodních kamenů. Kvůli svému příznivému vzhledu, velmi dobré leštitelnosti a dobrým fyzikálním vlastnostem se stala oblíbeným dekoračním kamenem. Byla použita na mnoha významných stavbách a pomnících v tuzemsku i zahraničí. I přes deklarované vynikající fyzikální vlastnosti se na jejím leštěném povrchu začínají výrazně projevovat různé zvětrávací formy. Tato bakalářská práce v první části stručně referuje o petrologii granitů, jejich zvětrávání a využití pro dekorativní účely. Druhá část se věnuje sumarizaci dosud známých informací o požárské žule. Věnuje se jejímu umístění v rámci Středočeského plutonického komplexu, její mineralogii, petrologii, použití a historické i dnešní těžbě. Na tuto bakalářskou práci by měla navazovat diplomová práce, věnující se experimentálnímu studiu požárské žuly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Požáry Granite, cropping out on NW margin of Central Bohemian Plutonic complex, is ranked to the most valuable decorative varieties of natural stone in the Czech Republic. The stone is characterised by plausible appearance, excellent polishing ability and favourable physical properties. It has been used for numerous structures and monuments in the Czech Republic and abroad. Despite declared favourable properties, it is prone decay, specifically on the polished surface. This bachelor thesis discusses granite petrology, their weathering and usage for decorative purposes. In the second part, the thesis summarizes current knowledge on Požáry Granite. The study focuses on its position within the Central Bohemian Plutonic Complex, mineralogy, petrology, usage, and historical/current exploitation. This bachelor thesis is generally aimed as introduction to the planned master thesis which should focus on experimental study of Požáry Granite.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šťovíčková 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šťovíčková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šťovíčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 152 kB