velikost textu

Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek
Název v angličtině:
Research of image of selected Czech biathletes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Šustrová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
200717
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
značka, image značky sportovce, biatlon, marketingový výzkum, analýza, mistrovství světa
Klíčová slova v angličtině:
brand, athlete's brand image, biathlon, marketing research, analysis, world championship
Abstrakt:
Abstrakt Název: Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě marketingového výzkumu provést analýzu a vyhodnotit image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek pomocí dotazníkového šetření mezi dostupným vzorkem široké veřejnosti v období před mistrovstvím světa a po něm a následné porovnání výsledků. Metody: V práci je využita kvantitativní metoda elektronického dotazování. Dotazník byl sestaven na základě škály image značky sportovce, která byla přeložena pomocí metody upraveného doslovného překladu. Sběr dat proběhl ve dvou fázích v březnu, před a po skončení Mistrovství světa v biatlonu 2019. K vyhodnocení byly použity statistické metody a k porovnání výsledků metoda komparace. Výsledky: Výsledky ukazují, že image je velmi subjektivní a může se velmi rychle měnit. Měnit se může na základě výkonů biatlonistky či biatlonisty nebo také na základě názorů různých respondentů. Z obecného hlediska můžeme v rámci této práce konstatovat, že pomyslného nejlepšího image dosahuje Markéta Davidová. Klíčová slova: značka, image značky sportovce, biatlon, marketingový výzkum, analýza, mistrovství světa
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Research of image of selected Czech biathletes Objectives: Main goal of this work based on marketing research is to analyse and evaluate image of selected Czech biathletes via questionnaire survey for general public in period before and after the World Championship and to compare results. Methods: In this work is used quantitative method of electronic survey. Survey was designed based on scale of biathlete’s image mark, which was translated by literal edited translation method. Data collecting was ongoing in March in two phases, before and after the Biathlon World Championship 2019. For evaluation were used statistic methods and for compare results was used method of comparison. Results: The research result show that image is very subjective and it can be changed very fast. It can be changed based on performance of biathletes or based on different respondents’ opinion. From general point of view based on this work we can say that Marketa Davidova is reaching best image. Keywords: brand, athlete's brand image, biathlon, marketing research, analysis, world championship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Šustrová 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Šustrová 671 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Šustrová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Šustrová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 152 kB