velikost textu

Využití termokamer pro zjištění vlivu extáze na přehřátí lidského organismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití termokamer pro zjištění vlivu extáze na přehřátí lidského organismu
Název v angličtině:
Use of thermal imaging to determine the effect of ecstasy on the overheating of human organism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kováčová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Svěcená
Oponent:
MUDr. Jakub Minařík
Id práce:
200715
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Extáze, termokamera, přehřátí, hypertermie, MDMA
Klíčová slova v angličtině:
Ecstasy, Thermal imaging, Overheating, Hyperthermia, MDMA
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Na extázi je často pohlíženo jako na nenávykovou látku, která však může způsobovat dehydrataci a nebezpečné přehřátí lidského organismu. Přestože o těchto vedlejších účincích často informuje odborná i laická literatura, zůstává extáze jednou z nejoblíbenějších nelegálních drog užívaných na taneční scéně. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo zachycení účinku extáze (MDMA) na lidskou termoregulaci a na následné přehřátí organismu za využití termokamery, a prokázat tak statisticky významné rozdíly v teplotě naměřené u respondentů aktuálně pod vlivem extáze oproti střízlivým respondentům. Sekundárním cílem pak bylo posouzení vlivu množství užité extáze na výslednou teplotu organismu. Metody: Data pro kvantitativní výzkum byla získána za pomocí fyzikálního měření termokamerou a doplňující informace byly sbírány formou krátkého strukturovaného rozhovoru s respondenty. Výzkumný vzorek byl složen ze 14 respondentů kontrolního souboru, kteří před měřením neužili žádnou návykovou látku a 25 respondentů zkoumaného souboru aktuálně pod vlivem extáze (MDMA). Tělesná teplota byla měřena v oblasti obličeje a pro statistické zpracování byla dále zvolena metodologicky vhodná oblast vnitřního koutku oka. Výsledky byly následně zpracovány pomocí Excelu a programovacího jazyka R, který umožnil jejich statistické zpracování a následné grafické znázornění. Výsledky: Bylo prokázáno, že existuje statisticky významný rozdíl mezi teplotou naměřenou ve vnitřním koutku oka u kontrolního souboru a zkoumaného souboru, a to s pravděpodobností 91 %. Naopak nebyl nalezen důkaz o tom, že s vyšší dávkou užité extáze roste i naměřená tělesná teplota. Závěr: Na základě získaných výsledků byla potvrzena hypotéza o možném vlivu extáze na termoregulaci člověka. Výzkum dále přinesl nové možnosti ve zkoumání účinku návykových látek na změnu tělesné teploty za pomocí termokamery a otevírá tak další prostor pro pokračování ve výzkumech podobného typu. Klíčová slova: Extáze, MDMA, termokamera, přehřátí, hypertermie
Abstract v angličtině:
Abstract Basis: Ecstasy is often seen as a non-addictive substance, which can cause dehydration and dangerous overheating of the human body. Despite the fact that these side effects are often described in literature, ecstasy remains one of the most popular illegal drugs used in the dance scene. Objective: The main aim of the research was to prove the effect of ecstasy (MDMA) on human thermoregulation and on the subsequent overheating of the organism. Meanwhile we demonstrate that thermal imaging can be used to measure statistically significant differences in temperature in respondents currently under the influence of ecstasy versus sober respondents. The secondary aim was to assess the effect of the amount of used ecstasy on the resulting temperature of the organism. Methodology: Thermal quantitative data were obtained as physical measurements by thermal imager. Next to that, additional information was collected in the form of a brief structured interview with respondents. The research cohort consisted of 14 respondents of the control group who had not used any addictive substance before the measurement and 25 respondents of the study group who were currently under the influence of ecstasy (MDMA). Body temperature was measured in the face area, while a methodologically appropriate area of the inner corner of the eye was selected for statistical processing. The results were then processed using Excel and the R programming language, allowing for statistical processing and subsequent graphical representation. Findings: The collected data demonstrates statistically significant difference between the temperature measured in the inner corner of the eye of the control group and the study group, with a probability of 91%. On the contrary, no evidence was found that the measured body temperature increases with a higher dose of ecstasy. Conclusion: Given the obtained results, the hypothesis that ecstasy has influence on human thermoregulation was confirmed. The research further highlights the utility of thermal imager as a novel tool to study the effect of addictive substances on human thermoregulation, and hence bringing new research opportunities. Key words: Ecstasy, MDMA, Thermal imaging, Overheating, Hyperthermia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kováčová 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kováčová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kováčová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Svěcená 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jakub Minařík 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Radimecký, Ph.D. 749 kB