velikost textu

Kvalita výuky adiktologie v ČR z pohledu studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita výuky adiktologie v ČR z pohledu studentů
Název v angličtině:
The quality of education of adiktology in the Czech Republic from the point of view of students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Farná
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Svěcená
Oponent:
Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská
Id práce:
200710
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adiktologie, kvalita výuky, názory studentů
Klíčová slova v angličtině:
Addictology, quality of education, students’ opinion
Abstrakt:
Abstrakt Východisko: Obor adiktologie je vyučován v České Republice pouze na jedné univerzitě a to pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Průběžné zjišťování kvality výuky ať už pomocí hodnotících dotazníků, rozhovory s vyučujícími nebo studenty, může mít rozhodující vliv na další vývoj tohoto oboru a jeho případné zlepšení. Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak studenti prezenčního studia oboru adiktologie nahlížejí na výuku oboru adiktologie a kvalitu praxí s ní spojenou. Metodika: Praktická část bakalářské práce je provedena pomocí kvalitativní výzkumné metody, konkrétně využitím fokusní skupiny, která je složena ze studentek 3. ročníku prezenčního bakalářského studia oboru adiktologie. Celkem se fokusní skupiny zúčastnilo 11 studentek. Data byla dále zpracovávána metodou kódování. Výsledky: Výsledky výzkumu byly rozděleny do 3 kategorií: 1. uplatnitelnost znalostí a dovedností v praxi, 2. formy výuky, 3. uspořádání předmětů a jejich časová náročnost. Výsledky poukazují na nedostatek praktických nácviků a ukázek během vyučovacích hodin. Výsledky výzkumu ukazují, že studenti jsou přetěžováni množstvím předmětů. Ačkoli výsledky práce nelze generalizovat, mohou být podkladem pro další výzkum na dané téma. Závěr: Práce identifikovala pohled studentů na kvalitu výuky oboru adiktologie. Práce by do budoucna mohla podnítit kompetentní pracovníky k diskusi ohledně kvality výuky oboru adiktologie. Klíčová slova: Adiktologie, kvalita výuky, názory studentů
Abstract v angličtině:
Abstract Background: The addictology is taught in the Czech republic at the first faculty of medicine of Charles University. Continuous assessment of the quality of teaching, whether by means of evaluation questionnaires, interviews with teachers or students, can have a decisive influence on the further development of this field and its possible improvement. Aims: The aim of this bachelor thesis is to find out how students of full-time study of addictology view quality of teaching of addictology and quality of the practice associated with it. Methods: The practical part of the bachelor thesis is made by using qualitative research methods, it uses the possibilities of the focus group, which is composed of a students of the 3rd year of full-time bachelor study of addictology. In total, focus groups are attended by 11 students. The data was further processed by the encoding method. Results: The research results were divided into 3 categories: 1. Requirements of knowledge and skills in practice, 2. Forms of teaching, 3. Organization of courses and their time requirements. The results indicate a lack of practical exercises and demonstrations during the lessons. Research results that students are overloaded with a number of subjects. Results are not reliable, but they can be the basis for further research on this topic. Conclusion: The thesis identified the students' view of the highest education in the field of addictology. Future work is expected to encourage competent staff to discuss the quality of education in the field of addictology. Key words: Addictology, quality of education, students’ opinion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Farná 615 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Farná 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Farná 154 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Svěcená 1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 749 kB