velikost textu

Analýza učebnicových souborů německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza učebnicových souborů německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií
Název v angličtině:
Analysis of German textbook materials for lower - secondary schools from 90s up to now focusing on the development of composing realia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Bláhová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
200701
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza učebnicového souboru, reálie, interkulturní kompetence, vývoj výuky reálií ve VCJ
Klíčová slova v angličtině:
analysis of textbook materials, realia, intercultural competences, development of teaching of realia
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou učebnicových souborů německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií. Teoretická část objasňuje pojmy podstatné pro danou problematiku, popisuje historický vývoj výuky reálií, jednotlivé přístupy ke zprostředkování reálií a opírá se zároveň o stěžejní publikace týkající se didaktiky reálií a analýzy učebnicových souborů. Praktická část popisuje design výzkumu, jeho etapizaci, výzkumný vzorek učebnic a sestavení kritérií, podle kterých budou učebnice analyzovány. Na základě sestavených kritérií bylo podrobeno výzkumu devět učebnicových řad. Využita byla metoda obsahové a následně metoda komparativní analýzy. Stěžejní část této práce představuje prezentace výsledků a konečné vyhodnocení. Cílem práce bylo postihnout vývoj zprostředkování reálií ve zvoleném vzorku učebnic německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti. Výsledky ukázaly, že učebnicové soubory prošly za dané období výrazným vývojem. Proměny jsou patrné nejen ve vizuálním zpracování učebnice, ale také v kombinaci všech tří přístupů ke zprostředkování reálií, ve výběru textového materiálu, v prezentaci protagonistů, v úrovni obtížnosti či ve specifikaci sociální formy práce. Evidentní je rovněž cílená snaha o rozvoj klíčových kompetencí u žáka.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is concerned with the analysis of sets of German language textbooks intended for the second grade of elementary school dating from the nineties until now from the point of view of the historical development of the mediation of language culture and background. The theoretical part clarifies the terms substantial for the issue in question, it describes the historical development of language culture and background teaching, individual approaches to the mediation of language culture and background and while doing so, it follows the fundamental publications concerning the didactics of language culture and background and also crucial works regarding the analysis of textbook sets. The practical part describes the design of the research, its division to stages, the sample of the textbooks analysed and the establishing of the criteria according to which the textbooks will be analysed. On the basis of thus established criteria, nine textbook sets have been analysed. The method utilised was content and comparative analysis. The fundamental part of this thesis presents the results and the final evaluation. The objective of this thesis was to grasp the development of the mediation of language culture and background in the chosen sample of German language textbooks intended for the second grade of elementary school dating from the nineties until now. The results have shown that, in the given period, the textbooks have evolved significantly. The alterations are noticeable not only in the visual processing of the textbook, but also in the combination of three approaches to the mediation of language culture and background, in the choice of the text material, in the presentation of protagonists, in the difficulty level or in the specification of work forms. What is also obvious is the purposeful effort to develop key competences in the pupil.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Bláhová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Bláhová 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Bláhová 345 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 152 kB