velikost textu

Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost
Název v angličtině:
British constitutional system in the context of European Union law: past, present and future
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dalibor Zapletal
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponent:
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
Id práce:
200700
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené království, Brexit, ústavní právo
Klíčová slova v angličtině:
United Kingdom, Brexit, constitutional law
Abstrakt:
Ústavní systém ve Spojeném království bývá, s ohledem na svou příslušnost do angloamerické právní kultury, zřídkakdy předmětem zájmu zdejších akademických debat. To je dle autora diplomové práce škoda, protože jeho poznání a interpretace může být v lecčems obohacující i pro tuzemskou doktrínu. Přichází proto s textem, který má ambici popsat ústavní vývoj historický a především pak současnou podobu britského ústavního práva s důrazem na jeho koexistenci s právem evropským. Co se týče systematiky práce je postupováno chronologicky, tedy po úvodních kapitolách, kde jsou vymezeny samotné právní předpoklady Brexitu pohledem common law i pohledem kontinentálním, se zabývá aktuální ústavně-právní kazuistikou, aby v poslední části zkoumala budoucí právní vývoj. Těžištěm práce je právní deskripce a analýza vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přičemž jsou rozebírány jak nejrůznější aspekty vnitrostátního práva, tak právo mezinárodní, resp. právo EU. Za pomoci převážně zahraniční literatury a národní i evropské judikatury se pak autor pokouší o jakousi legislativní predikci. Konkrétně se potom zabývá problematikou uzavírání mezinárodních smluv před i po vystoupení z evropského společenství, otázkou základních lidských práv a jejich uplatňování po odchodu z EU a záležitostmi devoluce (decentralizace), tedy otázkou především Irského ostrova. Práce je primárně orientovaná na oblast ústavního práva, nicméně vzhledem povaze tématu je mnohdy přesahováno do oblastí státovědných či politologických. Čtenář je tak na různých místech seznamován například s povahou a změnami demokratické legitimity či suverenity ve Spojeném království a reflexí těchto jevů ve společnosti.
Abstract v angličtině:
Constitutional system of the United Kingdom is seldom a theme of interest in domestic academic debates for it is usually considered as a part of Anglo-American juridical culture. According to the author of this master thesis, it is a pity, because the study and interpretation of the British constitutional system can enrich in some respects the current domestic doctrine. Master thesis has the ambition to describe British historical constitutional development, and particularly the current state of the British constitutional law and to emphasise its co-existence with the European law. The approach of the thesis is chronological. Thus, in introductory chapters there are indicated the juridical preconditions of Brexit from both the common law perspective and also the continental law perspective and there is also considered the actual constitutional case report. The last part analyses possible future juridical development. The thesis is focused on the description and the analysis of the withdrawal process of the United Kingdom from the European Union and it considers a variety of aspects of domestic law, international law and law of the European Union. Author makes an attempt to formulate a juridical predication which is based upon foreign literature and domestic and European juridical cases. Specifically, he considers problems of the use of international agreements before and after the Brexit and the question of fundamental human rights and their application after the Brexit and also circumstances of the devolution, thus, the question of Ireland. The thesis is primarily concerned with constitutional law, but given the character of its major theme, it also considers themes from state law and political science issues. For example, it also comments on the character and changes in democratic legitimity in the United Kingdom and on the reflexions of these phenomena in the British society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dalibor Zapletal 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dalibor Zapletal 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dalibor Zapletal 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB