velikost textu

Vikinské osídlení Britských ostrovů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vikinské osídlení Britských ostrovů
Název v angličtině:
Viking settlement of the British Isles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Purchart
Vedoucí:
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.
Id práce:
200682
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vikingové|vikinská doba|Britské ostrovy|Anglie|Irsko|9. st.|10. st.|11. st
Klíčová slova v angličtině:
Vikings|Viking age|British Isles|England|Ireland|9th century|10th century|11th century
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Diplomová práce se zabývá vikinským osídlením Britských ostrovů, přičemž autorovým cílem bylo porovnat do jaké míry se shodují, nebo vyvrací poznatky vzešlé ze tří různých informačních zdrojů – písemných pramenů, archeologie a toponymie. K tomu bylo potřeba písemné prameny zanalyzovat a sestavit přehled současného stavu bádání v oblastech archeologie a toponymie. Následně pak byla získaná data vzájemně porovnána a byl vytvořen co nejkomplexnější obraz vikinského osídlení v oblasti Britských ostrovů. Text je rozdělen na čtyři kapitoly, z nichž každá se zabývá jednou konkrétní geografickou oblastí v rámci Britských ostrovů (sever Britských ostrovů, Irsko, ostrov Man a Anglie). V rámci jednotlivých kapitol jsou pak pokaždé aplikovány výše uvedené postupy a na závěr jsou zhodnoceny hlavní výstupy plynoucí z vypracování dvou stěžejních výzkumných otázek. Zároveň závěr předkládá shrnutí věcí společných a odlišných v těchto oblastech. Celkově se tak práce snaží vytvořit souhrn v současnosti dostupných poznatků o tomto aspektu dějin vikinského období a vnést do něj nový pohled.
Abstract v angličtině:
Abstrakt (anglicky): This master thesis deals with the Viking settlement of the British Isles, and author’s goal was to compare to what extent do data from the three different sources of information – written sources, archaeology and toponymy – agree or disagree with each other. To do that, it was necessary to analyse the written sources and compile the overview of the current state of knowledge in archaeology and toponymy. The acquired data were then compared with each other and together they created as complex image of the Viking settlement of the British Isles as possible. The text is divided into four chapters, each of them deals with a different geographical area of the British Isles (the northern part of the British Isles, Ireland, Isle of Man and England). In each of these chapters the above-mentioned procedures are applied and in the concluding chapter the main outcomes of the two major research questions are summarized. Also the things that are common or different between these geographical areas are summed up in the last chapter. In general, the author tries to propose an overview image of currently available knowledge about this aspect of the Viking Age history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Purchart 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Purchart 1011 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Purchart 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Purchart 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 674 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Izdný, Ph.D. 650 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 154 kB