velikost textu

Výchova k aktivnímu občanství v projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova k aktivnímu občanství v projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Education for active citizenship in terms of project - based learning aproach in an elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Plecháčková
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Id práce:
200661
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova demokratického občana, průřezové téma, aktivní občanství, projektová výuka, projekt, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova v angličtině:
Civic Education for Democracy, cross-curriculum subject, active citizenship, project-based learning approach, project, elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou průřezového tématu - Výchova demokratického občana. Cílem práce je představit význam výchovy k aktivnímu občanství a vytvořit projekt, který žákům 1. stupně nabídne cestu k vnímání sebe sama jako aktivního člena komunity, ve které žijí. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. V první je představen projekt, jeho význam, zásady práce a historie projektového vyučování v českých školách. Druhá kapitola shrnuje zásadní znaky současné podoby průřezového tématu podle RVP ZP. Poslední část je věnována vzdělávání k aktivnímu občanství a jeho významu ve výchovně-vzdělávacím procesu. V této části jsou stručně představeny dvě moderně reformovaná kurikula, která mohou být ve vztahu k aktivnímu občanství pro české prostředí podnětná pro nové pojetí průřezového tématu Výchova demokratického občana. V praktické části diplomové práce je popsána příprava a realizace projektu. Cílem projektu je uvědomění si sebe sama jako aktivního občana a člena komunity, který je všímavý ke svému okolí a vlastním přičiněním může ovlivňovat místo, v němž žije. Projekt je navržen tak, aby byl aplikovatelný pro jakékoliv téma a třídu. Součástí praktické části jsou představena sebehodnocení práce žáků zapojených do projektu. V závěrečné části práce je vyhodnocení, v čem bylo provedení projektu úspěšné a kde se objevily rezervy. Zde se znovu vracím ke kompetencím a popisuji, jak byly rozvíjeny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of a cross-curricular subject Civic Education for Democracy. The aim of the thesis is to introduce the significance of education for active citizenship and to create a project that helps pupils to see themselves as an active member of their community. The theoretical section consists of three parts. The first part introduces a project-based learning approach, its significance, principles and historical context. The second part summarizes the fundamental features of the current form of the cross-curricular subject according to the Framework Educational Programme for Basic Education. The last part deals with education for active citizenship and its value. In this part there are two modern reviewed curriculums introduced, which may bring some new impulses to a new conception of the Czech cross-curricular subject Civic Education for Democracy. In the practical section design and realization of the project are described. The aim of the project is to help pupils to see themselves as an active member of their community who is attentive to his/her surroundings and who is able to have an impact in the society where he/she lives. The project is designed in such fashion so it could be adaptable to different kinds of subjects and groups of students. The next part of the practical section presents the self- evaluation of pupils involved in the project. at the end of the diploma thesis the evaluation of the project’s realization is described. In this part I get back to the introduced competencies and describe how they were developed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Plecháčková 8.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radka Plecháčková 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Plecháčková 422 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Plecháčková 414 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 478 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB