velikost textu

Neziskové organizace ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neziskové organizace ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Název v angličtině:
Non-profit organizations in the education of pupils with a different mother tongue
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Hanáková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Prokšová
Id práce:
200653
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeština jako druhý jazyk|jazyková politika|jazykový management|neziskové organizace|základní školy|žáci s odlišným mateřským jazykem
Klíčová slova v angličtině:
Czech as a second language|language policy|language management|non-profit organizations|elementary schools|pupils with a different mother tongue
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice; cílovou skupinou jsou děti ve věku povinné školní docházky (cca 6-15 let), územně se soustředí především na Prahu. Téma je zpracováno z pohledu aktérů jazykového managementu – státních institucí, základních škol a neziskových organizací. V teoretické části jsou představeny tyto subjekty, pozornost je věnována aktuální legislativě, možnostem financování výuky češtiny jako druhého jazyka a metodické podpoře ze strany státu. Podrobněji jsou charakterizovány neziskové organizace a jejich obecné funkce ve společnosti. V praktické části práce popisuje a analyzuje aktuální situaci: snaží se identifikovat problémy, se kterými se jednotliví aktéři potýkají a zejména vystihnout jejich pozice v systému a vzájemnou interakci. Osnovou této části se stávají neziskové organizace a jejich činnost – realizace mimoškolních, jazykově-vzdělávacích aktivit pro žáky s odlišným mateřským jazykem, podpora základních škol a dalších pracovníků zabývajících se touto cílovou skupinou, jakož i komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a aktivní snaha o zkvalitnění stávající podpory. Jako zdroj informací využity polostrukturované rozhovory se zástupci daných subjektů. Bylo zjištěno, že momentálně chybí komplexně nastavený systém podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Neziskové organizace, zejm. organizace META, se výrazně zasazují o zlepšení situace svou činností v praktické i teoretické oblasti, tj. na mikro- i makrorovině jazykového managementu (vlastní výuka, sdílení zkušeností a znalostí). Byla rovněž popsána spolupráce mezi jednotlivými aktéry, do kooperace se zapojují různou měrou (spíše pasivní příjem podpory na straně základních škol, aktivní role v případě neziskových organizací a MŠMT).
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with the topic of education of pupils with a different mother tongue in the Czech Republic; the target group are children in the age of compulsory education (approx. age 6 to 15), the target location is Prague. The topic is elaborated from the perspective of the actors of language management – state institutions, elementary schools and non-profit organizations. In the theoretic part, those subjects are characterized; the focus concentrates on the current legislation, the possibilities of funding of teaching Czech as a second language, the methodical support from the state. Non-profit organizations are characterized more in detail and their general role in civil society is explained. The practical part of the thesis describes and analyses the current situation: it identifies problems each actor is dealing with and mostly it captures their positions in the system and mutual interaction. The structure of this part is based on the activities of the non-profit organizations – their offer of the extracurricular, language-education courses for pupils with a different mother tongue, support of elementary schools and people working with this target group as well as communication with the Ministry of Education and active effort to improve the current support. The semi-structured interviews with the representatives of the above-mentioned subjects were used to obtain necessary pieces of information. It was discovered that the complex system of support of the pupils with a different mother tongue in the Czech elementary schools is not present yet. Non-profit organizations, especially organization META, considerably contribute to its improvement thanks to their work in both practical and theoretical field, i.e. on the micro and macro level of language management (giving classes and sharing experiences and knowledge). The cooperation between different actors was also described, as they are involved in different levels (rather passive acceptance of the support by the elementary schools in comparison with the active role of non-profit organizations and Ministry of Education).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Hanáková 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Hanáková 440 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Hanáková 417 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Prokšová 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 152 kB