velikost textu

Androcentrism in contemporary spoken British English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Androcentrism in contemporary spoken British English
Název v češtině:
Androcentrismus v současné britské mluvené angličtině
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Hladíková
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
200644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
androcentrismus|gender|genderová lingvistika|jazyková reforma|jazyková změna
Klíčová slova v angličtině:
androcentrism|gender|gender linguistics|language reform|language change
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá četností a použitím rodově specifických a rodově neutrálních výrazů v oblasti označení povolání a snaží se zjistit, zda dochází k posunu směrem k vyváženějšímu zastoupení mužů a žen v současné britské mluvené angličtině. Teoretická část práce popisuje přístupy ke zkoumání jazyka z hlediska genderu a shrnuje dosavadní poznatky z oblasti genderové lingvistiky se zaměřením na reprezentaci mužů a žen skrz jazyk, jazykový androcentrismus a sexismus, dále na jazykové reformy předkládané v rámci snah o zrovnoprávnění žen a mužů a jejich dopad. Empirická část zkoumá frekvence a použití kompozit s -man z oblasti povolání a porovnává je s jejich ženskými a rodově neutrálními alternativami v projevech přednesených v britském parlamentu, na základě dat z korpusu Hansard. Kompozita s -man mohou být vnímána jako problematická, neboť z pohledu feminismu přispívají k jazykové neviditelnosti žen a byly proto vyvinuty snahy jejich použití eliminovat. Práce ukázala, že formy s -man u označení povolání v britských parlamentních debatách obecně spíše převládají nad formami s -woman, -person a dalšími alternativami, nicméně je patrné, že u některých povolání rodově neutrální alternativy nabývají na popularitě. Pozorované změny se však zdají být specifické pro jednotlivá povolání a závislé na různých faktorech, jako je například míra institucionální podpory vstupu žen do jednotlivých profesí či prostředí, v němž je řeč produkována.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis deals with the frequency and ways of using gender-specific and gender- neutral occupational labels and attempts to show if there is a tendency towards a more balanced representation of men and women in the contemporary spoken British English. The theoretical part describes the approaches to the study of language from the perspective of gender and summarises the previous research in the area of gender linguistics, focusing on the representation of men and women through language, linguistic androcentrism and sexism, language reforms proposed within the framework of equality movements and the impact of these reforms. The empirical part examines the frequencies and ways of using occupational -man compounds and compares them to their female and gender-neutral alternatives in the British parliamentary speeches, using the data from the Hansard corpus. The compounds with -man can be viewed as problematic since, from a feminist viewpoint, they contribute to linguistic invisibility of women, therefore efforts have been made to eliminate their usage. This thesis shows that overall the occupational -man forms tend to prevail over -woman, -person and other alternatives in the British parliamentary debates. However, it appears that with some occupations gender-neutral forms are becoming increasingly popular. The observed changes seem to be specific to the individual occupations and dependent on various factors, such as the extent of institutional promotion of women entering the occupational areas in question or the environment in which the speech is produced.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Hladíková 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Hladíková 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Hladíková 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB