velikost textu

Klíště obecné (Ixodes ricinus) ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klíště obecné (Ixodes ricinus) ve výuce
Název v angličtině:
The Castor Bean Tick (Ixodes ricinus) in Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Radek Němec
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
200643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis (N BI-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíště obecné, vztah parazit-hostitel, životní cyklus, encefalitida, borelióza, metody sběru
Klíčová slova v angličtině:
The Castor bean tick, parasite-host relationship, life cycle, encephalitis, borreliosis, collection methods
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato práce má za cíl poukázat na provázanost života lidí s parazity, zejména klíštětem obecným, které tvoří nedílnou součást naší bohaté bezobratlé fauny. V posledních několika desítkách let se stává stále častějším objektem zájmu různých médií i sdělovacích prostředků. Práce se snaží přiblížit vztah mezi klíštětem a člověkem z různých pohledů, odhalit podstatu i úskalí života klíštěte, které pro řadu lidí představuje nepřekonatelný zdroj odporu a strachu. Nedílnou součástí práce jsou metody prevence a léčby parazitických onemocnění, které klíště přenáší, sledování nových trendů v léčbě a vývoji vakcín. Zároveň zde nalezneme i řadu námětů, jak klíště přiblížit žákům ve výuce biologie. KLÍČOVÁ SLOVA: Klíště obecné, vztah parazit-hostitel, životní cyklus, encefalitida, borelióza, metody sběru
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to point out the interconnectedness of human life with parasitic organisms, especially with the Castor bean tick (Ixodes ricinus). This tick forms an integral part of our rich invertebrate fauna and has become an increasingly frequent interest of media in the last few decades. This thesis attempts to bring closer the relationship between tick and man from different perspectives, and to reveal essence as well as pitfalls of tick life. For many people, this arthropod represents an insurmountable resource of aversion and fear. Hence, an integral part of the thesis is the introduction of prevention methods and treatment of parasitic diseases transmitted by the tick, as well as monitoring of new trends in the therapy and development of vaccines. Also, the text offers a proposal how to bring the tick closer to the pupils in teaching Biology. KEYWORDS The Castor bean tick, parasite-host relationship, life cycle, encephalitis, borreliosis, collection methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radek Němec 6.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radek Němec 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radek Němec 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB