velikost textu

Návrat do života po pobytu na intenzivní péči po závažných chirurgických výkonech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrat do života po pobytu na intenzivní péči po závažných chirurgických výkonech
Název v angličtině:
Returnig to Normal Life after Prolonged Period on ICU Following Major Surgical Procedures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Libuše Žánová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Židková, MBA
Oponenti:
Mgr. Romana Pucholtová
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Id práce:
200631
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita života, chirurgie, intenzivní péče, ventilace, pohyb, výživa v intenzivní péči, ošetřovatelská péče.
Klíčová slova v angličtině:
Quality of live, surgery, intensive care, ventilation, anesthesia, movement, nutrition, nursing care
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Diplomová práce se věnuje sledování kvality života pacientů, kteří podstoupili náročnější chirurgický výkon v oblasti hrudní či břišní chirurgie a byli následně připojeni k umělé plicní ventilaci. Operativa v nynější době stále přibývá. Tím přibývá i větší nutnost umístění pacientů na jednotku intenzivní péče. Ať už se jedná o náročnost výkonu, délku anestézie, možné komplikace v průběhu operace či věk pacienta. Pobyt na intenzivní péči je pro pacienta fyzicky i psychicky velmi náročný, tím může dojít ke zhoršení kvality života po návratu do domácího prostředí. Metodika: Vlastní výzkumné šetření bylo děláno v rámci kvalitativního výzkumu pomocí semistrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl sestaven z hlavních okruhů otázek, které bylo možné doplnit o doplňující otázky. Do výzkumu byli vybráni pacienti, kteří prodělali závažnější chirurgický výkon v oblasti hrudníku či břicha a byli minimálně 48hodin ventilováni. Do studie byli zařazeni i pacienti, kteří prodělali „menší“ chirurgický zákrok, ale nastali u nich komplikace a museli být napojeni na umělou plicní ventilaci. Výzkum byl prováděn od srpna 2018 do února 2019 Cíl výzkumu: Hlavním cílem práce je zmapování kvality života pacientů, kteří byli hospitalizování v rámci intenzivní péče a byli vystaveni PICS (Post intensive care syndrom). Výzkumné cíle: 1. Cílem práce je zmapovat pocity a potřeby pacientů, kteří byli připojeni k umělé plicní ventilaci a tím zkvalitnit ošetřovatelskou péči o tyto pacienty. 2. Cílem práce je prozkoumat životní cíle a motivace, které vedou pacienty k potřebě uzdravení. 3. Cílem práce je zhodnotit vliv rehabilitace na psychický i fyzický stav pacientů Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno 15 pacientů. Z toho 10 mužů a 5 žen. Z výsledků vyplývá, že největším motivátorem k uzdravení většiny respondentů je rodina. Zajímavý je fakt, že někteří z dotazovaných uvádějí jako hlavní motivaci cestování. O oblasti ventilace respondenti často uvádějí pocit strachu. Ať už se jedná o strach z neznáma či strach z udušení. Zajímavý fakt v této oblasti je vnímání vůní a pachů v době umělého spánku. V oblasti rehabilitace vnímá většina respondentu zlepšení kondice v rámci intenzivní péče, naopak v rámci standartního oddělení nevnímají žádnou změnu. Překvapivá část respondentů uvádí změnu kvality života v oblasti sexuálních potřeb. Kdy pociťují porušení obrazu svého těla způsobené operačními ranami a dále strach z fyzické nevýkonnosti. Většina respondentů změnila svůj životní styl po propuštění z nemocnice. Závěr: Z výsledků rozhovorů vyplývá, že v některých oblastech se kvalita života zlepšila. Přínos: Zmapování vnímání a potřeb pacientů na jednotce intenzivní péče. Zlepšení intervencí ke zkvalitnění života pacientů zasažených syndromem post intenzivní péče. Klíčová slova: kvalita života, PICS, intenzivní péče, umělá plicní ventilace, chirurgie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introductin: The diploma thesis deals wits the quality of life of patients who have undergone more demanding surgery in the area of thoracic or abdominal surgery and were subsequently connected to artificial at present. This increases the need for patients to be places in an intensive care unit. Whwther i tis performance intenzity, length of anesthesia, possible complications during surgery or age of the patient. Stay in intensive care for a patient is physically and mentally very demanding, which may lead to deterioration in qaulity of life after returning to the home environment. Methodology: The research itself was carried out in the framework of qualitative research using a sem- structured interview. The interview was made up of the maim questions that could be supplemented by supplementary questions. Researchers selected patiens who had more severe surgery in the chas tor abdomen and were vented for at least 48 hours. The study also include patients who had a „minor“ surgery but had complications nad had to be connected to artificial pulmonary ventilation. The research was conducted from August 2018 tu February 2019. Research Objektive: The main goal of the diploma thesis is to map the quality of life of patients who were hospitalized under intensive care and were exposed to PICS (Post intensive care syndrome) Research Goals: 1.The aim of the diploma thesis is to map the feelings and need of pacients who were connected to artificial pulmonary ventilation and thus improve the quality of nursing care for these patiens. 2. The aim of the diploma thesis is to exlore life goals and motivations that lead patients to the need for recovery. 3. The aim of this diploma thesis is to evaluate the effect of rahabilitation on the mental and physical condition of patiants. Results: The study included 15 patients. Of which 10 men and 5 women. The results show that the biggest motivator for the recovery of most respondent sis the family. Interesting is the fact that some of the interviewees state traveling as the main motivation. Respondents often report a sense of fear about ventilation. Bei t fear of the unknown or fear of scents and odors at the time of artifucial sleep. In the ares of rehabilitation, the majority of respondents perceive the improvement of fitness in intensive care, while in the standard department they do not perceive any change. A surprising part of respondents reports a chande in the quality of live in the area of sexual needs. When I feel a breach of my body image caused by surgical wounds and a fear of physical inefficiency. Most respondents have changed their lifestyle after being released from hospital. Conclusion: The results of the interviews show that quality of life has improved in some areas. Benefit: Map the patieťs perception and needs in the intensive care unit. Improvement of interventions to improve the lives of patients affecte by post-intensive care syndrome. Klíčová slova: quality of life, PICS, intensive care, artificial lung ventilation, surgery
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Libuše Žánová 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Libuše Žánová 623 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Libuše Žánová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Libuše Žánová 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Židková, MBA 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Pucholtová 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hocková, PhD. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 752 kB