velikost textu

Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
Název v angličtině:
Workload of Support Staff Working with Disabled Clients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Bůžková
Vedoucí:
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Id práce:
200610
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní zátěž|pracovní stres|psychická odolnost|copingové strategie|pomáhající profese
Klíčová slova v angličtině:
workload|work stress|psychological resistance|coping strategies|caring professions
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá komplexní problematikou pracovní zátěže a pracovního stresu. Uvádí obecná východiska zátěže a stresu, na která posléze navazuje popisem stěžejních oblastí souvisejících s pracovní zátěží a pracovním stresem. Zabývá se tím, jak se jedinci vyrovnávají s náročnými situacemi a zároveň zdůrazňuje podmíněnost vnímání zátěže interními a externími faktory. V další tematické části nastiňuje významné rysy a specifika pomáhajících profesí. Akcent je kladen především na personál pečující o zdravotně postižené klienty, jelikož se jedná o cílovou skupinu empirického šetření realizovaného v rámci závěrečné práce. Poslední část práce je tvořena kvantitativním výzkumem realizovaným mezi pracovníky pečujícími o zdravotně postižené klienty. Práce zde postihuje subjektivně vnímanou zátěž pracovníků pečujících o zdravotně postižené klienty v souvislosti s dispozičním optimismem a klíčovými faktory zátěže. Klíčová slova Pracovní zátěž, pracovní stres, psychická odolnost, copingové strategie, pomáhající profese
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor’s thesis deals with the complex issue of work load and work-related stress. The work outlines the theoretical basis, which is then followed up with a discussion of the main theoretical models of work load and stress, with an emphasis on internal and external conditionality of worker’s perception of said stress and work load. Second part of the thesis outlines the major features and specifics of caring professions. Primary focus is dedicated to workers caring for disabled clients, given that these workers act as the focus group of the empirical study in this work. Third and final part is dedicated to quantitative analysis of the study among workers of caring professions. The main research focal point is the subjectively perceived work load in the context of dispositional optimism and the key factors influencing the work load. Key words Workload, work stress, psychological resilience, coping strategies, caring professions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bůžková 979 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Bůžková 477 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bůžková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bůžková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB