velikost textu

Vliv plánované střevní resekce na pohyb a kvalitu života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv plánované střevní resekce na pohyb a kvalitu života
Název v angličtině:
The effect of planned bowel resection on mobility and quality of life take care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Dvořáková
Vedoucí:
Mgr. Miluše Kulhavá
Oponent:
Mgr. Kateřina Jankovcová
Id práce:
200585
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, plánovaná střevní resekce, intenzivní péče, pooperační komplikace, dotazník.
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, elective intestinal surgery, intensive care, postoperative complications, questionnaire.
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Diplomová práce je zaměřena na sledování kvality života u pacientů, kteří podstoupili plánovanou střevní resekci. Česká populace je dlouhodobě zatížena zhoubným onemocněním kolorekta. Pacienti s touto diagnózou podstupují následně elektivní výkon pro chirurgické odstranění zhoubného novotvaru. S tímto chirurgických výkonem je také spojena následná hospitalizace na jednotce intenzivní péče, která může být velkou zátěží pro pacienta a může ovlivnit návrat do života a jeho kvalitu. Metodika: Metodologií vlastního výzkumného šetření je observační studie. Do výzkumu byli zařazeni pacienti, kteří podstoupili plánovanou střevní resekci, z důvodu výskytu kolorektálního karcinomu, v období od května 2018 do ledna 2019. K získání dat nám sloužily dotazník kvality života (SF-36), dotazníky zhodnocující stav úzkosti a deprese (HADS), zhodnocující stav únavy (MAF), dotazníky hodnotící základní denní činnosti (ADL, IADL) a testy k vyhodnocení fyzické aktivity (30-Second Chair Stand Test = 30 s test sed stoj, 6-MWT = šesti minutový test chůze). K porovnání kvality života a pohybové aktivity jsme použili dotazníky ve třech časech – T1 (období před hospitalizací), T2 (období dimise ze zdravotnického zařízení) a T3 (období po třech měsících od dimise). Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo porovnat, jakým způsobem se změnila kvalita života a pohybová aktivita pacientů po plánované střevní resekci. Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno celkem 38 pacientů. Z toho 27 mužů (71,1 %) a 11 žen (28,9 %). Nejzajímavějším výsledkem bylo výrazné zlepšení pohybové aktivity všech pacientů po třech měsících od dimise ze zdravotnického zařízení. Dle výsledků 30-Second Chair Stand Test se zvýšil počet sednutí a zvednutí ze židle celkem o 77,6 %. U pohybového šesti minutové testu se celkem zvýšil počet ujitých metrů o 121 % oproti období při dimisi ze zdravotnického zařízení. U hodnocení kvality života pomocí dotazníku SF-36 došlo k celkovému zlepšení. Při porovnání GFI (globální index únavy) došlo u všech pacientů ke zlepšení o 32,7 %. Pouze u hodnocení aktivit běžného denního života a instrumentálních činností jsme zaznamenali mírný pokles (5 %) v porovnání s obdobím před hospitalizací. Závěr: Ze zjištěných dat vyplývá, že došlo k celkovému zlepšení kvality života u pacientů po plánované střevní resekci. Přínos: Zmapování kvality života pacientů po plánované střevní resekci pomocí validovaných dotazníků. klíčová slova: kvalita života, kolorektální karcinom, plánovaná střevní resekce, jednotka intenzivní péče, ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: Thesis is focused on monitoring of the quality of life of the patients, who undego planned bowel resection. Czech population is over a long period weighted by malign disease of colorectum. Patients with this diagnosis undergo efective procedure of surgical remove of tumour. With this surgical intervention is also connected with follow-up hospitalization at the unit of intensive care, which can be a great load for patient and can affect the return into the common life and its quality. Methodology: The methodology of the research is the monitoring study. To this study there were put these, who passed planned bowel resection because of the occurence of colorectal tumor, in the period from May 2018 – January 2019. To gain data we use the questionnaire of the quality of life (SF-36), the questionnaire evaluated anxiety status and depression (HADS), evaluating the level of fatigue (MAF), the questionnaire evaluating the basic daily activities (ADL, IADL) and tests to evaluace the physical aktivity (30-Second Chair Stand Test, 6-MWT – six minutes walking test). To compare the quality of life a the physical aktivity, we use three time periods – T1 (the period before hospitalization), T2 (the period of discharge from the hospital), T3 (the period after 3 months from the surgical intervention). The aim of the work: Was to compare, how was changed the quality of life and physical activity of the patients after the bowel resection. Results: There were integrate in total 38 patients – 27 men (71%) and 11 women (28,9%). The most interesting result was the major improvement of physical activity of all the people after 3 months from the discharge from the hospital . According to the results of the 30- Second Chair Stand Test, the number of seated and raised chairs increased by 77.6%. During the kinetic 6-Minutes Walking Test, the total number of meters was 121% higher to the period of discharge from the hospital. In case of the questionnaire SF-36, there was a total improvement detected. Comparing GFI (Global Fatigue Index), were all the results improved for 32,7%. Only by the evaluating of common activitie of daily life and instrumental activities, we notised mild drop (5%) comparing the period before hospitalization. The conclusion: From the findout data follows that there was the quality of life improved at the patients after the planned bowel resection. Contribution: To survey the quality of life of patients after planned bowel resection by valid questionnaires. keywords: quality of life, colorectal cancer, planned bowel resection, unit of intensive care, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Dvořáková 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dominika Dvořáková 575 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Dvořáková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Dvořáková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miluše Kulhavá 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Jankovcová 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 749 kB