velikost textu

Edukace dvouletého dítěte v mateřské škole a dětské skupině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace dvouletého dítěte v mateřské škole a dětské skupině
Název v angličtině:
Education of a two-year-old child in kindergarten and child group
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikol Hudlická
Vedoucí:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Oponent:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Id práce:
200582
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchova, vzdělávání, péče o dítě v raném věku; mateřská škola; dětská skupina; Česká republika; případová studie
Klíčová slova v angličtině:
education, two-year-old child, nursery school, child group, teacher, babysitter, child at an early age, childcare outside the family
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace dvouletých dětí v zařízeních péče o děti do tří let, především v mateřských školách a dětských skupinách. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy a témata. Popsána jsou zařízení péče o děti do tří let, detailněji jsou charakterizovány dětské skupiny a mateřské školy, včetně jejich legislativního vymezení. Dále je přiblížen vývoj dítěte do tří let, přístupy k edukaci dvouletých dětí v zahraničí, možné problematické aspekty edukace dvouletých dětí a též metodická doporučení pro práci s dvouletými dětmi. V praktické části je s využitím dvou případových studií popsána edukace dvouletých dětí v mateřské škole a dětské skupině. Cílem výzkumu bylo analyzovat podmínky a způsob práce s dvouletými dětmi v mateřské škole a dětské skupině. V mateřských školách je realizována s dvouletými dětmi ve větší míře pedagogická práce, v dětské skupině je pozornost věnována především potřebám dětí, skupiny zajišťují spíše hlídání dětí, obohacené o vhodné aktivity s dvouletými dětmi. KLÍČOVÁ SLOVA edukace, dvouleté dítě, mateřská škola, dětská skupina, učitelka, chůva, dítě v raném věku, péče o dítě mimo rodinu ABSTRACT The bachelor thesis deals with the issue of education of two-year-old children in care facilities for children under three years, especially in kindergartens and children's groups. In the theoretical part are described and explained main concepts and topics. In this part is a description of care facilities for children under three years of age, children's groups and infant schools are characterized in more detail, including their legislative definition. Furthermore, the development of a child under three years of age, approaches to the education of two-year-old children abroad, possible problematic aspects of the education of two-year- old children and methodological recommendations for the work with two-year-old children are explained. In the practical part, two case studies describe the education of two-year-old children in a kindergarten and a children's group. The aim of the research was to analyze the conditions and methods of work with two-year-old children in infant schools and children's group. In kindergartens, there is a greater degree of pedagogical work with two-year-old children, and the children's group focuses primarily on the needs of children, while the groups provide childcare, enriched with appropriate activities with two-year-olds. KEYWORDS education, two-year-old child, nursery school, child group, teacher, babysitter, child at an early age, childcare outside the family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikol Hudlická 4.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikol Hudlická 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 537 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 152 kB