velikost textu

Vliv syndromu vyhoření na sexualitu u nelékařských pracovníků ženského pohlaví v neodkladné péči pomocí internetového šetření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv syndromu vyhoření na sexualitu u nelékařských pracovníků ženského pohlaví v neodkladné péči pomocí internetového šetření
Název v angličtině:
The influence of the burnout syndrome on the sexuality of non medical health care female workers in emergency care setting through internet surveys
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Balíková
Vedoucí:
PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miluše Kulhavá
Konzultant:
doc.PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Id práce:
200573
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, sexualita, sexuální dysfunkce, všeobecná sestra, neodkladná péče
Klíčová slova v angličtině:
Burnout syndrome, sexuality, sexual dosirders, nurs, urgent care
Abstrakt:
ABSTRAKT (v ČJ) Úvod do problematiky: Zkoumaným problémem diplomové práce je vliv syndromu vyhoření a jeho rozvoj na sexualitu žen ve zdravotnictví v neodkladné péči. Vzhledem k tomu, že sester aktivně pracujících v nemocničních zařízeních je málo, myslím si, že jsou ve velkém ohrožení syndromu vyhoření. Tudíž je potřeba tuto problematiku prozkoumat a zjistit možné řešení vyhnutí se vzniku a rozvoji syndromu vyhoření. Cílem diplomové práce je zjistit, zda syndrom vyhoření a jeho rozvoj ovlivňuje sexualitu nelékařských zdravotnických pracovníků. Metodologie: Výzkum probíhal kvantitativní metodou pomocí internetového dotazníkového šetření na stránkách Ošetřovatelství.info. Data byla sbírána za pomoci dvou dotazníků, první zaměřený na syndrom vyhoření (česká verze Shiromovy a Melamedovy škály) a druhý, který zjišťoval sexuální funkci respondentek (KRATOCHVÍL, Stanislav. Léčení sexuálních dysfunkcí). Do výzkumného vzorku byly zařazeny veškeré všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři ženského pohlaví pracující v intenzivní péči. Výsledky: Výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel a výsledné průměry v jednotlivých oblastech byly mezi sebou porovnávány. Celkový výzkumný vzorek činí 110 všeobecných sester a zdravotnických záchranářů ženského pohlaví. Samotná výsledná data potvrzují vliv syndromu vyhoření na sexualitu žen pracujících v intenzivní péči. Získaná data přispějí ke vzniku studie PhDr. Šárka Dynáková Ph.D. a doc. PhDr. Jan Kožnar CSc. Závěr a doporučení: Závěrem práce jsou téměř potvrzené hypotézy, které prokazují vliv syndromu vyhoření na sexualitu žen pracujících v intenzivní péči. Nejvyšších hodnot ženy dosahovaly ve fyzické škále syndromu vyhoření, kde následně klesal zájem o sexualitu. Proto by bylo dobré se v budoucnosti zaměřit na fyzickou náročnost práce všeobecných sester a zdravotnických záchranářů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (v AJ) Introduction to Issue: The examined issue of the thesis is the influence of burnout and its development on the sexuality of women in health care in emergency care. Since there are a few nurses working in hospital facilities, I think they are in great danger of burnout. Therefore, it is necessary to investigate this issue and discover possible solutions to avoid burnout. The objective of the thesis is to find out whether burnout syndrome and its development influence the sexuality of non-medical health workers. Methodology: The research was conducted by means of a quantitative method using the online questionnaire on the website Ošetřovatelství.info. The data were collected using two questionnaires, the first focused on burnout (the Czech version of the Shirom and Melamed scale) and the second, which investigated the sexual function of the respondents (KRATOCHVÍL, Stanislav. Treatment of Sexual Dysfunctions). All nurses and female paramedics working in intensive care were included in the research sample. Results: The results were processed in Microsoft Excel and the resulting averages in each region were compared with one another. The total research sample is 110 nurses and female medical rescuers. The actual data confirm the effect of burnout on the sexuality of women working in intensive care. The obtained data will contribute to the study of PhDr. Šárka Dynáková Ph.D. and Doc. PhDr. Jan Kožnar CSc. Conclusions and Recommendations: At the end of the thesis there are nearly confirmed hypotheses that prove the influence of burnout on the sexuality of women working in intensive care. The highest values were recorded in the physical range of burnout, where interest in sexuality subsequently decreased. Therefore, in the future it would be good to focus on the physical demands of the work of nurses and paramedics. Keywords: Burnout syndrome, sexuality, sexual disorders, nurse, urgent care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Balíková 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Balíková 639 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Balíková 332 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Balíková 326 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miluše Kulhavá 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB