velikost textu

Příspěvek na péči jako jeden z pilířů péče o osobu zdravotně postiženou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvek na péči jako jeden z pilířů péče o osobu zdravotně postiženou
Název v angličtině:
Care allowance as a pillar of care for person with disability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Zíková
Vedoucí:
Anna Arnoldová
Oponent:
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
Id práce:
200562
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Příspěvek na péči, žadatel, lékařská posudková služba, sociální šetření
Klíčová slova v angličtině:
Care allowance, applicant, medical review service, social investigation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku příspěvku na péči. Teoretická část obsahuje základní informace o této sociální dávce. Jsou zde popsány jednotlivé formy správních řízení. Je nezbytně nutné, znát sociální služby, na které se lze v případě potřeby obrátit, proto jsou v práci také uvedeny. Pozornost je věnovaná charakteristice sociálního pracovníka. Praktická část má za cíl přiblížit čtenáři vhled do této problematiky. Jsou zde zveřejněny skutečné příběhy lidí, na kterých je vidět, v jakých náročných situacích se mohou lidé nacházet. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že respondenti mají s vyřízením příspěvku na péči negativní zkušenosti, neboť řízení trvalo několik měsíců. Dále bylo zjištěno, že prvotní informace se o této sociální dávce dozvědí od lékaře. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji potřebují pomoc s nákupy, úklidem domácnosti nebo s tělesnou hygienou. Jedná se o úkony, které jsou pro respondenty fyzicky náročné a často jim pomáhají členové rodiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the issue of care allowance. The theoretical part contains basic information about this social benefit. There are described various forms of administrative proceedings. It is imperative that you know the social services that you can turn to if necessary, so they are also mentioned in the work. Attention is paid to the characteristics of the social worker. The practical part aims to give the reader an insight into this issue. There are actual stories of people here to see where difficult people can be. The questionnaire survey found that the respondents had a negative experience with the care allowance, as the proceedings took several months. Furthermore, it was found that the primary information about this social benefit is learned from the doctor. Research has shown that they most often need help with shopping, household cleaning, or hygiene. These are tasks that are physically demanding for the respondents and often helped by family members.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Zíková 949 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Zíková 199 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Zíková 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Zíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Anna Arnoldová 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 153 kB