velikost textu

Thascius Caecilius Cyprianus: O hněvu a závisti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Thascius Caecilius Cyprianus: O hněvu a závisti
Název v angličtině:
Thascius Caecilius Cyprianus - On Jealousy and Envy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ladislava Říhová
Vedoucí:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponent:
Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.
Id práce:
200560
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Thascius Caecilius Cyprianus: O hněvu a závisti Thascius Caecilius Cyprianus: On Jealousy and Envy ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D. Cílem předkládané diplomové práce bylo podrobit kritické reflexi jedno z méně známých děl kartaginského biskupa Thascia Caecilia Cypriána. Jedna se o spis De zelo et livore – O řevnivosti a závisti. Pozice tohoto textu nejen v kontextu dalšího Cypriánova díla, ale také v kontextu jeho dalších životních osudů je natolik sporná, že jsme považovali za nutné podrobit okolnosti jeho vzniku nezbytné historické analýze. Ta tvoří, spolu s informacemi o Cypriánově životě a díle, hlavní náplň oddílu I. Tento je následován vlastním textem spisu De zelo et livore, jenž je v práci prezentován ve formě přehledné latinsko-české bilingvy s ohledem na skutečnost, že český překlad zmíněného díla není dosud k dispozici. Překlad je opatřen jak úvodníkem k historickým okolnostem vzniku (kapitola 4) a pojednáním o literárním žánru a struktuře textu, tak i nezbytným poznámkovým aparátem. Poslední částí práce je teologický komentář (III) zahrnující především analýzu hlavních motivů spisu. Pojednána je proto především exegetická složka Cypriánovy práce a motivy filosoficko- antropologické, pro něž lze jako určující stanovit vliv dřívější křesťanské tradice, a také vliv nábožensko-filosofického obzoru pozdní antiky. Tyto vlivy jsou předmětem analýzy závěrečné šesté kapitoly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thascius Caecilius Cyprianus: O hněvu a závisti Thascius Caecilius Cyprianus: On Jealousy and Envy ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D. The aim of this diploma thesis was to undertake a critical reflection of one of the lesser known works of the Bishop of Carthago, Thascius Caecilius Cyprianus. This is the writing De zelo et livore – On Jealousy and Envy. The position of this text, not only in the context of another Cyprian’s work, but also in the context of his other life’s destiny, is so controversial, that we considered as necessary to subject the circumstances of its genesis to the necessary historical analysis. It is, together with information about Cyprian’s life and work, the main content of Section I. This is followed by the actual text of De zelo et livore, which is presented in the work in the form of a clear Latin-Czech bilingual text with regard to the fact that the Czech translation of the writing is not still at diposal. The translation is provided by an introduction to the historical circumstances of the genesis (chapter 4) and by a treatise about the literary genre and structure of the text, as well as by the necessary critical apparatus. The last part of the thesis is a theological commentary (III), which includes mainly the analysis of the main motives of the writing. Therefore, in the first place is being discussed the exegetic part of Cyprian’s work and the philosophical and anthropological motives, for which it is possible to set as determinating both the influence of the earlier Christian tradition and the influence of the religious-philosophical horizon of the late antiquity. These influences are analyzed in the final sixth chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislava Říhová 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislava Říhová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislava Říhová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 152 kB