velikost textu

Změny postojů žáků k matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny postojů žáků k matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy
Název v angličtině:
Change in pupils' attitudes towards mathematics in transition from primary to lower-secondary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Vernerová
Vedoucí:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Id práce:
200550
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák, postoj, matematika, základní škola, obliba
Klíčová slova v angličtině:
pupil, attitude, mathematics, elementary school, popularity
Abstrakt:
Výsledky výzkumů oblliby matematiky poukazují na trend snižování oblíbenosti s přibývajícím ročníkem. Výraznější propad podle studie Chvála nastává mezi pátou a šestou třídou. Předložená diplomová práce se zaměřuje především na to, jaké faktory přechodu žáků z 1. na 2. stupeň mohou ovlivňovat jejich postoje k matematice a jaké příčiny změny těchto postojů dokážou pojmenovat sami žáci šestého ročníku. Nezaměřuje se pouze na změny ve vztahu k matematice, ale mapuje také sounáležitost s učitelem a sebedůvěru žáků. Výzkum se dotýká také toho, zda se ve změnách vztahu žáků k matematice projeví, jestli jsou vyučováni Hejného metodou nebo ne. Zkoumání proběhlo formou dotazníků mapujících žákovské postoje k matematice a vedením rozhovorů s vybranými žáky škol, které se výzkumu zúčastnily. Vzorek tvořilo celkem 235 žáků pěti základních škol. Kompletní data se podařilo získat od 161 z nich, a tato data tedy tvoří podstatnou část analýzy výsledků. Výsledky potvrdily, že vztah žáků k matematice se při přechodu z 1. na 2. stupeň v průměru zhoršuje. Vyskytují se však třídy, kde k tomuto zhoršení nedochází. Důležitým faktorem pozitivních změn postojů při přechodu do šesté třídy je určitá změna učitele, jeho metody a přístupy k výuce. Jasné příčiny zhoršení postojů k matematice při přechodu z prvního na druhý stupeň základní školy se nám v této práci odhalit nepodařilo. Žáci se v rozhovorech vyjadřovali většinou pozitivně o svých aktuálních učitelích matematiky a z ojedinělých kritických sdělení není možné vyslovit zobecnění.
Abstract v angličtině:
Results of researches on the popularity of mathematics point to the trend of decreasing popularity with the pupils' progression. According to the study of Chvál a stronger decline occurs between the fifth and sixth grades. The presented thesis focuses mainly on what factors of the transition of pupils from the primary to lower-secondary level can influence their attitudes towards mathematics and also on what causes the changes of these attitudes can be named by the pupils of the sixth year. It focuses not only on changes in relation to mathematics, but it also maps the solidarity with the teacher as well as pupils' self- confidence. The research is also concerned with possible changes in the relationship of pupils to mathematics depending on whether they are taught by the Hejny method or not. The research was carried out in the form of questionnaires mapping pupils' attitudes to mathematics and interviews with selected pupils of the schools participating in the research. The sample consisted of 235 pupils in five elementary schools. The complete data was obtained from 161 of them and this data is therefore a substantial part of the results analysis. The results confirmed that the pupils' relationship to mathematics deteriorated on average from primary to lower-secondary level. However, there are classes where this deterioration does not occur. An important factor for positive attitude changes in transition to grade 6 is a certain change in teacher, his methods and approaches to teaching. We have not been able to find clear reasons for the deterioration of attitudes towards mathematics in the transition from primary to lower-secondary education. In the interviews the pupils were mostly positive about their current mathematics teachers, and it is not possible to generalize isolated critical statements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Vernerová 4.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Vernerová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Vernerová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 154 kB