velikost textu

Faktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně ZŠ ke zdravému životnímu stylu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně ZŠ ke zdravému životnímu stylu
Název v angličtině:
Factors influencing pupils' attitudes towards a healthy lifestyle
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Kubíková, DiS.
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
200547
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdraví, životní styl, rodina, pohybové návyky, školní prostředí, mediální tlak, volnočasové aktivity
Klíčová slova v angličtině:
Healthy, life style, family, movement habits, school environment, media pressure, free time activities
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá postoji žáků 2. stupně ZŠ ke zdravému životnímu stylu. Snaží se odpovědět na otázku Jaké z nabídnutých faktorů jsou pro tuto cílovou skupinu nejvíce zajímavé a působí tudíž nejvíce motivačně? Práce rovněž odhaluje osobní i společenský život dospívajících a jejich vlastní názory na zdraví člověka v dnešní době. Výzkumným nástrojem je dotazníkové šetření distribuované na dvou odlišných a na sobě nezávislých základních školách. Přináší hlubší sondu do názorové roviny dospívajících a zároveň odhaluje jejich každodenní návyky trávení volného času. V závěru práce je navrhnuta alternativní nabídka vzdělávacích aktivit, která může doplnit nastávající nabídku, která se dnes na školách realizuje. KLÍČOVÁSLOVA Zdraví, životní styl, rodina, pohybové návyky, školní prostředí, mediální tlak, volnočasové aktivity
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with attitudes of 2nd grade primary school pupils to a healthy lifestyle. Trying to answer the question Which of the factors offered are the most interesting for this target group and therefore the most motivating? Work and unveiling personal and social lives and their views on human health today. The research tool is a questionnaire on two different and independent schools. It goes through a deeper probe in to the viewer level and at the same time reveals their everyday leisure habits. At the end of the thesis, an alternative offer of educational activities is proposed, which can complement the upcoming offer that is currently being implemented in schools. KEYWORDS Healthy, life style, family, movement habits, school environment, media pressure, free time activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kubíková, DiS. 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Kubíková, DiS. 91.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kubíková, DiS. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kubíková, DiS. 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martina Kubíková, DiS. 1.88 MB