velikost textu

Korpusová analýza vybraných lotyšských somatizmov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korpusová analýza vybraných lotyšských somatizmov
Název v češtině:
Korpusová analýza vybraných lotyšských somatismů
Název v angličtině:
Corpus analysis of chosen Latvian somatisms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Rýdza
Vedoucí:
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Id práce:
200544
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Finská filologie (FIF VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
lotyština|frazeológia|frazém|idióm|somatizmus|korpus
Klíčová slova v angličtině:
Latvian|phraseology|phraseme|idiom|somatism|corpus
Abstrakt:
Abstrakt Táto diplomová práca je korpusovou štúdiou, ktorá skúma vybrané lotyšské somatické frazémy s kľúčovými slovami galva, kāja a roka predovšetkým v paralelnom korpuse InterCorp v11. Cieľom práce je zistiť korpusové kategórie a aktualizáciu lotyšských somatizmov ako aj to, akým spôsobom sa prekladajú do slovenčiny a češtiny. Teoretická časť práce predstavuje úvod do frazeológie, kognitívnej a korpusovej lingvistiky, popisuje vlastnosti frazém aj ich klasifikáciu a poukazuje na rozdiely medzi frazeologickými terminológiami v slovenskom, českom, lotyšskom a západnom prostredí. Praktická časť je zameraná na analýzu opakovaných výskytov v kontexte somatizmov, hodnotenie aktualizácie frazém v porovnaní s lingvistickými príručkami a určenie prekladových ekvivalentov v slovenčine a češtine.
Abstract v angličtině:
Abstract This corpus-based diploma thesis deals with the analysis of selected Latvian somatisms containing the keywords galva, kāja and roka, using principally data from the parallel corpus InterCorp v11. The aim of the thesis is to identify corpus categories and creative alterations of Latvian somatisms, as well as determine how they can be translated to Slovak and Czech. The theoretical part comprises an introduction to the fields of phraseology, cognitive and corpus linguistics; a description of the features of idioms as well as their classification; and a demonstration of the differences between phraseological terms in Slovakia, the Czech Republic, Latvia and the West. The practical part focuses on the analysis of patterns in the context of somatisms, the assessment of creative alterations in comparison with linguistics textbooks, and finding translation equivalents in Slovak and Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Rýdza 869 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Rýdza 168 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Rýdza 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Rýdza 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. 154 kB