velikost textu

Úroveň zdravotní gramotnosti učitelů druhého stupně základních škol a možnosti podpory jejího rozvoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úroveň zdravotní gramotnosti učitelů druhého stupně základních škol a možnosti podpory jejího rozvoje
Název v angličtině:
The Level of Health Literacy of Teachers at Upper Primary Schools and the Ways of its Development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Justýna Neuhortová
Vedoucí:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
200542
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotní gramotnost|zdraví|podpora zdraví|vzdělávání dospělých|učitelé|celoživotní učení
Klíčová slova v angličtině:
health literacy|health|health promotion|adult education|teachers|lifelong learning
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématem zdravotní gramotnosti a zjišťováním její úrovně u učitelů. Cílem práce je analyzovat současný stav zdravotní gramotnosti dospělých v České republice se zaměřením na úroveň zdravotní gramotnosti učitelů druhého stupně základních škol a popsat možnosti a aspekty vzdělávání a rozvoje zdravotní gramotnosti u této cílové skupiny. V práci budou nejprve uvedeny definice, modely zdravotní gramotnosti a její ukotvení v českých a mezinárodních dokumentech. Dále práce postihuje výzkumy, možnosti měření zdravotní gramotnosti a charakterizuje východiska vzdělávání a rozvoje zdravotní gramotnosti dospělých. Cílem kvantitativního empirického šetření je prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků analyzovat úroveň zdravotní gramotnosti učitelů druhého stupně na vybraných pražských základních školách. V rámci šetření bude zjišťován přístup učitelů ke vzdělávání v dané oblasti a jejich preference podoby dalšího vzdělávání zaměřeného na zdravotní gramotnost. Klíčová slova: zdravotní gramotnost, zdraví, podpora zdraví, vzdělávání dospělých, učitelé, celoživotní učení
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the topic of health literacy and the level of health literacy of teachers. The aim of the thesis is to analyse the current condition of the health literacy of adults in the Czech Republic with the focus on the level of health literacy of the teachers at upper primary schools and to describe the possibilities and ascpect of edcuation and development of the teacher’s health literacy. Firstly, the definitons and the models of health literacy are decribed as well as a description of the main international and Czech documents related to health literacy. Consequently, the thesis examines the reaserch, the tools of measurement and the possibilities of development of health literacy are explored. The purpose of the empicical survey is to analyse the level of health literacy of the teachers at upper primary schools in Prague. Within the survey, the approach towards the education focused on health literacy is examined along with the preferences of the form of such education. Keywords: health literacy, health, health promotion, adult education, teachers, lifelong learning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Justýna Neuhortová 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Justýna Neuhortová 778 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Justýna Neuhortová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Justýna Neuhortová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 323 kB