velikost textu

Kanonizace sv. Tomáše Akvinského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kanonizace sv. Tomáše Akvinského
Název v angličtině:
Canonisation of Saint Thomas of Aquin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Id práce:
200529
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kanonizace, svatost, kult, sv. Tomáš Akvinský, Fossanova, Paříž, dominikáni, františkáni, učitel církve
Klíčová slova v angličtině:
Canonisation, saintship, cult, Saint Thomas of Aquin, Fossanova monastery, Paris, Dominicans, Franciscans, teacher of Church
Abstrakt:
Kanonizace svatého Tomáše Akvinského Anotace Tato práce se zabývá kanonizačním procesem Tomáše Akvinského ve vztahu k jeho specifickým okolnostem a k obecným dobovým zvyklostem na poli svatořečení. Zatímco u hrobu ctihodného mistra se děly zázraky a lidová úcta rostla, na západních univerzitách se rozhořel věroučný spor, který se dotkl i Tomášovy nauky. Případ byl vyřešen až po téměř padesáti letech, když papež Jan XXII. projevil zájem kanonizovat některou významnou osobnost dominikánského řádu. Volba padla na Tomáše. Minorité pod záštitou římského krále Ludvíka IV. Bavorského oponovali, ale papež prosadil svůj záměr a Tomášovo učení se tak stalo vůdčím proudem v teologii a v myšlení. Cílem práce je přiblížit dobová specifika kultu svatých a kanonizačních procesů, načrtnout stručnou historii Tomášovy cesty ke svatořečení a následných událostí a pokusit se rozklíčovat širší souvislosti procesu při současném posouzení významu jednotlivých aspektů. Práce vychází z kanonizačních dokumentů a opírá se o relevantní prameny a odbornou literaturu. Klíčová slova Kanonizace, kanonizační proces, kult svatých, Tomáš Akvinský, ostatky, translace, spor, dominikáni, Avignon, papež.
Abstract v angličtině:
Canonization of Saint Thomas Aquinas Abstract This thesis inquires into the canonization process of Thomas Aquinas, in relation to specific circumstances and general usage of the era on the field of canonizing saints. While at the grave of the reverend master, miracles were produced and the popular cult was rising, on western universities, a doctrinal dispute has flared up which touched Thomas‘ doctrine, as well. The case has not be resolved untill nearly fifty years, when the pope John XXII has shown interest in canonizing one important personality of Dominican order. The choice fell on Thomas. The minor friars, protected by the roman king Louis IV the Bavarian, oposed but the pope got his purpose through, and so Thomas‘ learning became the leading stream in theology and thinking. The aim of this thesis is to approach period specificities of the cult of saints and canonization processes, to outline a brief history of Thomas‘ way to canonization and following occurrences, and to try to figure out broader context of the process, evaluating the importance of particular aspects at the same time. The thesis is based on canonization documents and relies on relevant sources and specialized literature. Keywords Canonization, canonization process, cult of saints, Thomas Aquinas, relics, translation, dispute, dominicans, Avignon, pope.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB