velikost textu

Analýza zapojení zahraničních dobrovolníků do hodin anglického jazyka na vybrané základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza zapojení zahraničních dobrovolníků do hodin anglického jazyka na vybrané základní škole
Název v angličtině:
Analysis of foreign volunteers´ involvement in English language classes at particular elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Medwell, DiS.
Vedoucí:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
200526
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolnictví, dobrovolnictví ve škole, výuka anglického jazyka, zahraniční dobrovolník
Klíčová slova v angličtině:
volunteering, school volunteering, teaching English language, international volunteer
Abstrakt:
ABSTRAKT S rostoucí mezinárodní spoluprací, multikulturní provázaností a obecně zlepšující se sociální situací v Evropě roste množství mezinárodních dobrovolnických činností. Mnoho už bylo napsáno o motivaci k takovým činnostem i všeobecnému vnímaní potřebnosti pomoci druhým jakožto prvku rozvinuté občanské společnosti, ale dosud nebylo důkladně popsáno, jak dlouhodobou mezinárodní dobrovolnickou zkušenost vnímají samotní dobrovolníci. Tato diplomová práce je kvalitativní případovou studií, analyzující prožívání dobrovolnictví šesti zahraničních dobrovolníků ze zemí Evropské unie i mimo Evropskou unii. Zkoumání jejich názorů a postojů ukazuje, jak v souvislosti s těmito názory hodnotí zisky a ztráty v rámci dobrovolnické zkušenosti. V triangulaci k pohledu dobrovolníků je analyzován i pohled všech zapojených žáků a pedagogů. Prožívání dobrovolníků je zkoumáno na podkladě polostrukturovaných rozhovorů, sémantického diferenciálu, časových os a jejich autorských produktů. Ke zjištění pohledu žáků posloužila dvě anonymní dotazníková šetření s žáky, kteří se s dobrovolníky pravidelně setkávali. Pohled zapojených pedagogů byl zkoumán rovněž formou dotazníkového šetření. Oba dotazníky byly sestaveny za použití Likertovy škály, do dotazníků pro pedagogy byly navíc zařazeny otevřené otázky. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že dobrovolníci hodnotili významný přínos své dobrovolnické zkušenosti především v oblasti osobního rozvoje, jazyka a komunikace obecně. Prožívání dobrovolnické zkušenosti bylo jednotlivými dobrovolníky vnímáno velmi odlišně, a to především z hlediska výhod a překážek. Z výsledků zjištěných na straně zapojených pedagogů jednoznačně vyplynulo, že díky zapojení dobrovolníků do výuky rozvíjeli své profesní kompetence i samotní pedagogové, a to i přes různé deklarované obtíže. Zapojení žáci ve vysoké míře sdělovali, že se naučili něčemu novému. Na základě výsledků práce můžeme shrnout, že zapojení zahraničních dobrovolníků do výuky má mnohé přínosy, mezi něž samotní žáci a pedagogové řadí nabytí nových informací a zkušeností v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu. Přínosem této práce je tedy nejen samotná analýza prožívání aktérů dobrovolnické zkušenosti v české základní škole, ale také odhalení dalších rovin dopadu zapojení zahraničních dobrovolníků do výuky. KLÍČOVÁ SLOVA dobrovolnictví, dobrovolnictví ve škole, výuka anglického jazyka, zahraniční dobrovolník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH Along growing international cooperation, multicultural interconnectedness and generally improving social situation in Europe a number of international volunteering activities is growing. Much has already been written regarding motivation for such activities as well as about general perception od necessity to help others as a component of well developer civic society but until now there has not been described in detail how such long term international volunteering experience is perceived by volunteers themselves. This Diploma Thesis is a qualitative case study analysing experience of volunteering of six international volunteers from the European Union countries as well as from the countries out of the European Union. The research of their opinion and attitudes shows how they in relation with those opinion value benefits and losses in the Framework of their volunteering experience. In the triangualtion to the perspective of the volunteers, a perspective of all involved pupils and teachers is further analysed. Volunteers´experience is studied based on semi structured interviews, semantic diferential, time lines and their authorial products. To assess the perspective of pupils who reguraly met with the volunteers two anonymous questionnaires were issued. The perspective of involved teachers was also assessed based on questionnaire. Both questionnaires used Likert scale, questionnaires for teachers included also two open questions. In the research I have discovered that volunteers evaluated largely the benefits of their volunteering experience especially in the area of their personal development, language and communication in general. The volunteering experience was perceived quite differently by each volunteer especially regarding the benefits and challenges. From the results from teachers´questionnaires unequivocally emerged the fact that due to volunteers´involvement into the educational proccess even the teachers developed their professional competences, despite various obstacles. Involved pupils stated frequently that they have learnt something new. Based on those findings we can summarize that involving volunteers into the educational proccess has many benefits among which pupils and teachers themselves count acquiring new knowledge and experience in the area of educational process. The contribution of this work is then not only the analysis itself but also uncovering further areas of impact of international volunteer´s involvement in the education. KEYWORDS Volunteering, volunteering at school, English learning, international volunteer
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Medwell, DiS. 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Medwell, DiS. 10.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Medwell, DiS. 345 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Medwell, DiS. 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB