velikost textu

Služebnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Služebnosti
Název v angličtině:
Easements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dagmar Hejdová
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
200519
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
služebnosti, majetková práva, občanské právo
Klíčová slova v angličtině:
easements, rights in property, civil law
Abstrakt:
Resumé Cílem diplomové práce je podat komplexní pohled na problematiku právního institutu služebností s důrazem na současnou právní úpravu služebností v občanském zákoníku. Práce rozebírá nejdůležitější praktické otázky, s nimiž je tento právní institut neodmyslitelně spojen, a předestírá možné způsoby jejich řešení s odkazy na judikaturu. Účelem práce je rovněž představení institutu služebnosti jakožto institutu reagujícího na aktuální společenské potřeby, které nacházejí svůj odraz v právní úpravě institutu služebností. Prvá kapitola vymezuje pojem služebnosti především z teoretického hlediska. Druhá kapitola je věnována představení nejdůležitějších historických milníků pro vývoj právního institutu služebnosti, od starověku až po současnost. Pozornost je věnována starověkým zásadám, které právní úpravu institutu služebností ovlivňují dodnes, vzniku pojmu věcných břemen a koncepční změně v současném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě spočívající v rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Uvedení historické geneze má v tomto ohledu sloužit především demonstrování vlivu společenských poměrů na právní úpravu institutu služebností. Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole třetí, jež je věnována současné právní úpravě služebností v občanském zákoníku. Na samém úvodu třetí kapitoly je však pozornost věnována i vymezení pojmu absolutních majetkových práv a věcných práv, jejichž vymezení autorka považuje za důležité pro vymezení podstaty právního institutu služebností a jeho zasazení do systému práva občanského vůbec. Osnova diplomové práce sleduje systematiku úpravy služebností v občanském zákoníku, proto jsou postupně rozebírány nejdůležitější aspekty právního institutu služebností, jejich předmět, obsah a rozsah, včetně možností jejich ochrany. Dále je pozornost rovněž věnována nabývání, zániku a právním poměrům ze služebnosti. Samostatná podkapitola je rovněž věnována legálním věcným břemenům. Pozornost je dále věnována jednotlivým druhům služebností, s uvedením možných praktických problémů a předložením navrhovaných způsobů jejich řešení, včetně uvedení odkazů na relevantní judikaturu. Soudní výklad nicméně bude mít velký význam i pro zodpovězení některých problematických aspektů recentní právní úpravy služebností v občanském zákoníku. V této souvislosti je tak rovněž upozorňováno na některé problematické aspekty současné právní úpravy, týkající se především výskytu nových právních pojmů a v některých případech rovněž nejednotnosti v dikci zákona. Čtvrtá, závěrečná kapitola diplomové práce představuje právní úpravu služebností v Německu, zejména s ohledem na to, že německý občanský zákoník byl významným inspiračním zdrojem při pracích na českém občanském zákoníku. Uváděny jsou aspekty oběma právním úpravám společné, a upozorňováno je též na nejpodstatnější rozdíly mezi nimi.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The diploma thesis deals with the most important practical issues inherently linked to this legal institute with reference to the relevant judicial decisions and suggested solutions of the mentioned problems are presented. The aim of the diploma thesis is also to present the institute of the easements as the institute responsive to the current social conditions undoubtedly reflected in the legal regulation of the institute of the easements. The first chapter of the diploma thesis is devoted to the theoretical determination of the concept of the easements. In the second chapter the most important historical periods related to the institute of the easements are presented, from the ancient era to the present. The most important ancient principles linked to the institute of the easements are discussed and their importance for the contemporary legal regulation is emphasized. Subsequently, the diploma thesis also deals with the origination of the concept of the easements and the conceptual change in the current Czech Civil Code consisting in distinguishing the easements from the real burdens. The descriptions of the most important periods of the historical development of this legal institute aims to clearly demonstrate the general affection of the legal regulation by the social conditions. In the third chapter of the diploma thesis the current legal regulation of the easements in the Czech Civil Code is focused. Nevertheless, at the beginning of the third chapter the concepts of the absolute rights in property and the rights in rem are presented as the author considered such explanation to be the basis for the determination of the legal institute of the easements and its position in the system of the civil law in general. The scheme of the diploma thesis follows the systematics of the legal regulation of the easements in the Czech Civil Code, therefereore the most important aspects of the institute of the easements, such as the object of the easement, its substantive content and range are reflected, including the possibilities of protection of the easements. Moreover, the legal relations and different modes of acquiring and the extinction of the easements are mentioned. Special chapter is also dedicated to the problematics of the so called legal easements. Furthermore, respective arts of the easements are discussed in detail, in conjunction with the presentation of the presumable practical problems related with them and the proposed methods of their factual solutions, inclusive of the references to the relevant judgements. Furthermore, the practice of the courts and the judicial interpretation will undoubtedly play an important role in connection with the doubtful solution of exigent issues in the recent legal regulation of the easements within the frame of the Czech Civil Code. In connection therewith, disputable aspects of the recent legal regulation are reflected, concerning the existence of new legal concepts and incidental disunity in the statutory text. The fourth, final chapter of the diploma thesis deals with the legal regulation of the easements in Germany considering the fact that the German civil code was an important inspiratory source for the general concept of the Czech Civil Code. In connection thereto, both common and diverse aspects of these legal regulations are emphasised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Hejdová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Hejdová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Hejdová 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 364 kB