velikost textu

Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů
Název v angličtině:
The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child´s right to care of both parents
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Fialová
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
200516
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střídavá péče, rodinná mediace, Cochemská praxe
Klíčová slova v angličtině:
joint physical custody, family mediation, the Cochem practice
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce na téma Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů se zabývá střídavou péčí jakožto jednou z forem péče o dítě, která nejlépe naplňuje právo dítěte na péči obou rodičů. Hlavním cílem této práce je vymezit limity střídavé péče, které byly stanoveny především judikaturou soudů a které vylučují její vhodnost, a následně posoudit možnosti, jak lze nejlépe působit na rodiče za účelem dosažení jejich vlastní dohody o střídavé péči, aby nemuselo dojít k autoritativnímu rozhodování soudem. Práce se v úvodní kapitole věnuje vymezení střídavé péče, jejímu právnímu zakotvení, společenské debatě doprovázející střídavou péči, jež odráží rozdílné názory na střídavou péči, a dopadům rodičovského konfliktu na střídavou péči. Práce dále pojednává o zásadě nejlepšího zájmu dítěte. Jedná se o nejvýznamnější zásadu celého rodinného práva a obzvláště u střídavé péče je nutné ji velmi důkladně aplikovat na základě posouzení všech okolností konkrétního případu. Hlavní část práce se věnuje limitům střídavé péče vymezené judikaturou, které v konkrétním případě vylučují aplikaci střídavé péče z důvodu její nevhodnosti. Pozornost je zaměřena především na judikaturu Ústavního soudu. Těmito limity jsou přání dítěte, věk dítěte, zdravotní stav dítěte, vzdálenost bydlišť rodičů a zachování jedné školy dítěte, nesouhlas rodičů a nevhodná komunikace mezi rodiči. Poslední část práce je zaměřena na možné způsoby práce s rodiči, které cílí na dosažení jejich vlastní dohody. V této části je nejprve pojednáno o mediaci, kromě obecného vymezení a právního zakotvení se tato kapitola věnuje především rodinné mediaci a hodnotí její potenciál na dosažení dohody rodičů. Následuje kapitola věnována Cochemské praxi. Pojednání o Cochemské praxi obsahuje její vymezení, zabývá se okolnostmi jejího vzniku a jejím vývojem, dále se soustředí na vymezení podstaty této praxe a roli jednotlivých zapojených profesí. Kapitola dále popisuje model uplatňovaný u českých soudů a komparaci českého a německého modelu, na závěr se zabývá vztahem Cochemské praxe a střídavé péče. V závěru rigorózní práce jsou posouzeny uvedené způsoby práce s rodiči, přičemž jako nejvhodnější z nich je vyhodnocena metoda interdisciplinární spolupráce vycházející z principů Cochemské praxe.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis called The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child’s right to care of both parents deals with joint physical custody as a form of child custody which fulfills a child’s right to care of both parents in the most suitable way. The main goal of this thesis is to define lmits of joint physical custody determined by case law which exclude its appropriateness as well as to evaluate options of operating with parents in order to achieve their own agreement about joint physical custody in order to avoid authoritative court decision. In the introductory chapter the thesis deals with the definition of joint physical custody, its legal basis, social debate following joint physical custody reflecting diverse opinions on it and also with impacts of a parental conflict on joint physical custody. The thesis then deals with the principle of the best interest of a child. It is the most significant principle of family law and as such it is especially necessary to apply it very thoroughly based on the assessment of all circumstances of a particular case. The main part of this thesis is devoted to limits of joint physical custody determined by case law excluding the application of joint physical custody in a particular case based on its inappropriateness. The attention is focused primarily on case law of the Czech Constitutional Court. These limits include a child’s wish, age of a child, a child’s health condition, distance between parents‘ residence and preservation of one school, parents‘ disagreement and inappropriate communication between parents. The last part of the thesis is focused on possible options of operating with parents with the aim of reaching their own agreement. At first this part deals with mediation, its definition, its legal basis and family mediation and evaluates its potential to reaching parents‘ agreement - followed by the chapter devoted to the Cochem practice. Discourse about the Cochem practice includes its definition, deals with circumstances of its origin and its development and then focuses on the basis of this practice and the roles of particular participating professions. The chapter continues with a model applied at Czech courts and comparison of the Czech model with the German model. Eventually, it deals with the relationship of the Cochem practice and joint physical custody. In the conclusion of the thesis there are the mentioned options of operating with parents evaluated. The method of interdisciplinary cooperation based on the Cochem practice principles is evaluated as the most appropriate and effective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Fialová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Fialová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Fialová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB