velikost textu

Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky
Název v angličtině:
Public Regulation of Transportation Network Companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Matěj Krupa
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
200514
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
BlaBlaCar Taxify Uber
Klíčová slova v angličtině:
BlaBlaCar Taxify Uber
Abstrakt:
Abstrakt Veřejnoprávní regulace provozu tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky Předmětem této práce je analýza české veřejnoprávní regulace dílčího sektoru spadajícího pod obecný pojem tzv. sdílené ekonomiky zabývajícího se osobní přepravou. Úvodem tato práce vymezuje pojmy sdílené ekonomiky a tzv. Transportation Network Companies, které na sdílené ekonomice podle svých tvrzení participují. Práce se pak zabývá otázkou, zda se činnosti Transportation Network Companies (v práci označených jako dopravní aplikace) nabízejících své služby na území České republiky týká veřejnoprávní regulace, zejména upravující práva a povinnosti subjektů podnikajících v silniční dopravě. Úvodem jsou přiblíženy skutkové okolnosti provozu popisovaných dopravních aplikací, když právě tento specifický a novátorský způsob poskytování osobní dopravy vyplývající z aplikace moderních technologií je příčinou společenských a právních kontroverzí provázejících jejich činnost. Práce se zabývá dopravními aplikacemi s názvy BlaBlaCar, Uber a Taxify. Analýza stávajícího právního stavu začíná na úrovni práva Evropské unie a rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie. Práce nabízí dvě varianty interpretace činnosti dopravních aplikací ve smyslu unijního práva a nastiňuje právní problémy vyplývající z případného zvolení jedné z těchto variant jako varianty relevantní. Uvedené závěry jsou potom konfrontovány s judikaturou Soudního dvora, který v této věci již rozhodoval. Tento rozsudek je potom detailně analyzován a zároveň jsou uvedeny jeho dopady, zejména ve vztahu k možnosti členských států Evropské unie regulovat provoz dopravních aplikací. Stěžejní částí práce je analýza provozu dopravních aplikací v rámci právního řádu České republiky. Nejprve jsou popsány soukromoprávní vztahy provázející činnost dopravních aplikací, když právě tyto vztahy hrají významnou roli při dovozování relevantní veřejnoprávní regulace. Práce popisuje charakter subjektů zúčastněných na provozu dopravních aplikací, právní vztahy vznikající při tomto provozu a nejvýznamněji se věnuje posouzení naplnění znaků podnikání v rámci činnosti těchto subjektů. 1 V návaznosti na dovozené závěry potom práce nabízí dvě varianty právní kvalifikace činnosti dopravních aplikací. Dále je přiblížena relevantní veřejnoprávní úprava podnikání v oblasti osobní dopravy, jejíž údajné porušování ze strany dopravních aplikací a jejich uživatelů způsobuje značné společenské kontroverze. Závěrem jsou stručně přiblíženy i další možné zákonné konsekvence provozu dopravních aplikací, a to v oblasti trestního, daňového, pracovního a občanského práva (zde zejména s ohledem na možnou nekalou soutěž provozovatelů dopravních aplikací). Dále je nastíněna stávající rozhodovací praxe ve věcech týkajících se provozu dopravních aplikací, a to ze strany příslušných správních orgánů a soudů, přičemž konkrétní případy jsou podrobeny analýze a kritice. Poté jsou přiblíženy úvahy o možnostech budoucí právní regulace. Závěrem jsou shrnuty nejpodstatnější výsledky zkoumání dovozené v této práci. Klíčová slova: BlaBlaCar Taxify Uber 2
Abstract v angličtině:
Summary Public Regulation of Transportation Network Companies This thesis deals with the Czech public law regulation regarding the personal transport sector of the so called shared economy. In the beginning this thesis defines terms of shared economy and the Transportation Network Companies, which allegedly participate in the shared economy. Then this thesis deals with the problem, whether Transportation Network Companies (for simplification referred to as Transportation Applications) offering their services in the Czech Republic are subject to public law regulation governing the rights and obligations of personal transport operators. In the beginning the thesis explains operating conditions of Transportation Applications since their specific and innovative way of providing personal transport is a reason of social and legal controversies surrounding them. This thesis analyses legal status of Transportation Applications called BlaBlaCar, Uber and Taxify. Analysis of the current legal qualification of Transportation Applications begins on the level of European Union law and the decision-making practice of the Court of Justice of the European Union. This thesis offers two options of legal qualification of Transportation Applications under the European law and it outlines legal problems resulting from choosing one of these options as relevant. These conclusions are then confronted with the Court of Justice of the European Union case law. Described court decision in the matter of Transportation Applications and further court ruling is analysed in detail. Also, the impact of the ruling is mentioned, especially in relationship with possible legal regulation of Transportation Applications of the European Union member states. Key part of this thesis is an analysis of activities of the Transportation Applications in the scope of the Czech legal system. Firstly, private law consequences resulting from the activity of Transportation Applications are described, since these consequences have an important effect on deducing the relevant public law regulation. The thesis describes nature of subjects involved in activities of Transportation Applications, legal consequences resulting from these activities and most importantly evaluates whether 1 activities of these subjects fulfil criteria of entrepreneurship. According to the previous conclusions this thesis offers two options of legal qualification of Transition Applications’ activities. Further, the relevant public law regulation of the entrepreneurship in passenger transport is described. Finally, other possible legal consequences of Transportation Applications’ in the area of Criminal, Tax, Labour and Civil Law (mainly in regard to possible unfair competition of Transportation Applications) are mentioned. Further, the current decision-making practice of the competent administrative authorities and courts related to activities of Transportation Applications is outlined. Selected examples of case law are subjected to analysis and criticism. Thereafter consideration of a possible future legal regulation of Transportation Applications is mentioned. In the end the thesis summarizes the most important conclusions found in this thesis. Key words: BlaBlaCar Taxify Uber 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matěj Krupa 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matěj Krupa 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matěj Krupa 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB