velikost textu

Vliv konverze k římskokatolické církvi na změnu vědomí vlastní účinnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv konverze k římskokatolické církvi na změnu vědomí vlastní účinnosti
Název v angličtině:
The influence of religious conversion to the Roman Catholic Church on the change of selff-efficacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Štěpánka Lopaurová
Vedoucí:
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Id práce:
200504
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náboženská konverze, změna osobnosti, vědomí vlastní účinnosti, římskokatolická církev, psychologie náboženství
Klíčová slova v angličtině:
religious conversion, personality change, self-efficacy, the Roman Catholic Church, psychology of religion
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá náboženskou konverzí a změnami, které tento obrat člověka provází. Konkrétně se věnuje konverzi k římskokatolické církvi a změně vědomí vlastní účinnosti. Cílem je odpovědět na otázky, jakým způsobem popisují konvertité sebe jako aktivní činitele v životě před konverzí a po ní a jakou roli v tomto popisu hraje víra v Boha a pociťovaný vztah s ním. Dále jak se změnilo vědomí vlastní účinnosti vlivem náboženské víry – tedy jak vnímají konvertité sami sebe jako schopné ovlivňovat svůj život. V tom nejširším smyslu by měla práce přispívat k pochopení člověka, jeho motivů a prožívání také za pomoci jeho duchovní složky. Výzkum byl proveden kvalitativně, formou polostrukturovaných rozhovorů s deseti konvertity, kteří se část svého života považovali za nevěřící, poté prošli zkušeností, kterou pojmenovávají jako náboženskou konverzi, nechali se pokřtít a vstoupili do římskokatolické církve. V současné době se považují za praktikující věřící. Výsledky ukazují, že vlivem získané víry dochází ke změnám v několika oblastech, jako je víra v nedostatek kompetencí řídit vlastní život, pociťování způsobilosti a aktivizace jedince zvláště prosociálním směrem i přes uvědomování si vlastních limitů, dále subjektivně lepší zvládání náročných situací a odlišné zdroje vědomí vlastní účinnosti. S těmito zjištěními také souvisí změna popisu své aktivní nebo pasivní role jedince, například v příběhu konverze. KLÍČOVÁ SLOVA náboženská konverze, změna osobnosti, vědomí vlastní účinnosti, římskokatolická církev, psychologie náboženství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with religious conversion and changes that accompany this turn of man. Specifically, it deals with the conversion to the Roman Catholic Church and the change of self-efficacy. The goal is to answer the questions of how converts describe themselves as active agents in life before and after conversion, and what role does faith in God and the perceived relationship with him plays in this description. Furthermore, how the self-efficacy has changed due to religious beliefs - that is, how converts perceive themselves as capable of influencing their lives. In the broadest sense, the work should contribute to the understanding of man, his motives and experience, also by using his spiritual component. The research was made qualitatively, in the form of semi-structured interviews with ten converts, who for some part of their lives considered themselves to be unbelievers, then they went through the experience they call a religious conversion, got baptized and joined the Roman Catholic Church. They are now practicing believers. The results show that due to the belief gained, there are changes in several areas, such as belief in the lack of competence to manage one's own life, the feeling capability and activating an individual in a particularly pro-social direction despite awareness of one's own limits, then subjectively better coping difficulty situations and different sources of self-efficacy. Also related to these findings is a change in the description of one's active or passive role of individual, for example in the conversion story. KEYWORDS religious conversion, personality change, self-efficacy, the Roman Catholic Church, psychology of religion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Lopaurová 672 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpánka Lopaurová 84 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Lopaurová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Lopaurová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB