velikost textu

Postoje ke společnosti a škole u žáků ve středním odborném vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje ke společnosti a škole u žáků ve středním odborném vzdělávání
Název v angličtině:
Attitudes to Society and School of Students in Secondary Vocational Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Bederka
Vedoucí:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Id práce:
200502
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střední odborné učiliště, občanské postoje, občanská výchova, rodina, vrstevníci, média, klima školy
Klíčová slova v angličtině:
Vocational school, civic attitudes, civic education, family, peers, media, school climate
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou občanských postojů u žáků z učňovských oborů. Je podán přehled výzkumů z českého prostředí, který ukázal, že žáci těchto oborů se umisťují na spodních příčkách mezinárodních a dalších výzkumů, které zjišťují občanské a politické znalosti. Zároveň se ukazuje, že tito žáci vyjadřují nejmenší podporu demokracii jako způsobu vlády. Cílem mé práce je popsat občanské či politické postoje konkrétních žáků a ukázat, kdo, co a jak má na ně vliv. Práce je zpracována jako vícepřípadová studie, přičemž jako případy bylo vybráno 6 žáků a žákyň učňovských oborů z Prahy, z menšího města i vesnice ve Středočeském kraji. Jádrem práce je popis jednotlivých konkrétních případů v podrobném kontextu informací o jejich rodině, obci, škole a kamarádech. Výsledky ukazují, že zkoumaní žáci se vesměs o politiku nezajímají. Největší vliv na jejich politické přesvědčení má rodina a vrstevníci (kamarádi). Škola jako instituce tento vliv nemá ani prostřednictvím občanského vzdělávání, které je na těchto školách povinné v nižších ročnících, především z důvodu nízkého výskytu otevřených diskuzí o základních tématech v hodinách. Média mají na analyzované žáky pouze omezený vliv, a to především skrze sdílení zpráv na sociálních sítích. Jsou diskutovány limity provedené studie, doporučení pro výuku občanské výchovy i pro další výzkum. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on the issue of civic attitudes adopted by students of vocational schools. The author presents an overview of previous Czech research which shows that students of vocational schools are placed at the bottom of international surveys inquiring civic and political knowledge. Moreover, the results reveal that the students of vocational schools express their support for democracy as a way of government the least. The goal of the thesis is to describe civic and political opinions of concrete students and show who influences them and how. It is designed as a multiple case study. Six students of vocational schools from Prague, a smaller town and a village in Central Bohemian Region were chosen to participate in the study. The core of the work is the description of the individual cases in a detailed context including their family, community, school and friends. The findings indicate that the studied students are usually not interested in politics. Their political beliefs are heavily formed by their family and peers. School as an institution does not have any influence, not even through civic education which is compulsory during the first years of high school education. It is most of all caused by fewer opportunities for an open discussion about basic topics in classes. Media have only limited impact on the analysed students, predominantly through shared news on social networking sites. The limits of the presented research are also discussed as a part of the thesis, as well as recommendations for civic education and for further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Bederka 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Bederka 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Bederka 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Straková, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Straková, Ph.D. 154 kB