velikost textu

Návrat do života a jeho kvalita u pacientů po akutní resekci střev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrat do života a jeho kvalita u pacientů po akutní resekci střev
Název v angličtině:
Return to life and its quality in patients after acute intestinal resection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Radošová
Vedoucí:
Mgr. Miluše Kulhavá
Oponent:
Mgr. Romana Pucholtová
Id práce:
200496
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, akutní resekce střev, návrat do života, pobyt na JIP, stomie, sestra intenzivní péče
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, acute intestinal resection, return to daily life, ICU stay, stoma, ICU nurse
Abstrakt:
ABSTRAKT Uvedení do problematiky: Kvalita života představuje v ošetřovatelské péči dlouhodobý cíl. Ošetřovatelská péče v oblasti zvyšování kvality života by měla být zaměřena nejen na fyzické aspekty, ale zejména na podporu k návratu do běžného života, zvládání běžných denních aktivit, alespoň do té míry, do jaké je byl pacient schopen zvládnout před pobytem v nemocničním zařízení. Metodologie: Cílem práce bylo zhodnotit kvalitu života pacientů před a po pobytu na JIP se zaměřením na pacienty po akutním operačním výkonu spojeným s resekcí střev. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kteří podstoupili akutní operační výkon spojený s resekcí střev a pobytem na JIP. Kvalita života byla hodnocena před hospitalizací a po 3 měsících od propuštění z JIP. K získání dat jsme zvolily skórovací systémy SOFA, APACHE. Kvalitu života před hospitalizací jsme hodnotily dotazníky SF-36 a ADL, IADL k hodnocení denních činností. Při dimisi z JIP pacient vyplnil dotazníky HADS (anxieta, deprese), MAF (únava), fyzická aktivita se hodnotila 6. minutovou chůzí a testem sed/stoj. Po 3. měsíční rekonvalescenci pacienti vyplnili dotazníky: SF-36, IADL, ADL, HADS, MAF a plnily 6. minutovou chůzi a test sed/stoj. Výsledky: Hodnoceno bylo 38 pacientů. Zjistily jsme významný rozdíl ve vývoji všech sledovaných oblastí života během 3.měsíční rekonvalescence. Nejvíce byla akutním onemocněním a hospitalizací zasažena oblast psychiky, bolesti a tělesné aktivity. Během 3 měsíců došlo ke zlepšení všech sledovaných oblastí, ale nedosáhla takové úrovně, jako před hospitalizací. Například oblast tělesné bolesti zlepšila u mužů po akutním výkonu o 60 %, u mužů po výkonu z vitální indikace o 43 %. Došlo i ke zlepšení psychické oblasti. Deprese mužů se stomií klesla o 54 %, u mužů bez stomie se snížila o 82 %, anxieta o 59 %. Ženy se stomií byly úzkostné o 63 % méně. Nejvýznamnější je vývoj fyzické zdatnosti, po 3 měsících je razantní zlepšení v obou provedených fyzických testech u mužů i žen. Závěr a doporučení: U účastníků výzkumu došlo během 3. měsíců ke zlepšení kvality života ve všech sledovaných oblastech, ale nedosáhla na úroveň před hospitalizací. Proto na základě zjištěných dat je nutné zajistit dostatečné intervence, které umožní pacientům kvalitnější a snadnější návrat do běžného života. klíčová slova: kvalita života, intenzivní péče, stomie, PICS
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: Quality of life is a long-term goal in nursing care. Nursing care in improving the quality of life should focus not only on physical aspects, but especially on support to return to everyday life, managing daily activities, at least to the extent that the patient has been able to handle them before staying at hospital. Methodology: The aim of the work was to evaluate the quality of life of patients before and after staying in ICU with a focus on patients after acute surgery associated with intestinal resection. The research sample consisted of patients who underwent acute surgery associated with intestinal resection and ICU staying. Quality of life was assessed before hospitalization and 3 months after discharging from the ICU. We have chosen SOFA, APACHE scoring systems to obtain data. The quality of life before hospitalization was evaluated by SF-36 and ADL, IADL questionnaires for daily activities. In the ICU dismission, the patients completed HADS (anxiety, depression), MAF (fatigue) questionnaires, 6-minute walk and sit / stand test. After the third month of convalescence, patients completed questionnaires: SF-36, IADL, ADL, HADS, MAF and 6. minute walk and sit / stand test. Results: 38 patients were evaluated. We found a significant difference in the development of all observed life spheres during the 3. month convalescence. Mental, pain and physical activity were most affected by acute illness and hospitalization. Within 3 months, all of the areas under review improved, but did not reach the level before hospitalization. For example, the area of physical pain improved by 60% in men after acute operation, and 43% in men after vital operation. There was also an improvement in the mental area. Male depression with stoma decreased by 54%, in men without stoma decreased by 82%, anxiety by 59%. Women with stoma were anxiety 63% less. The most significant is the development of physical fitness, after 3 months there is a sharp improvement in both physical tests performed in men and women. Conclusion and recommendation: During the 3 months, the participants in the research improved their quality of life in all the monitored areas, but did not reach the pre-hospital level. Therefore, on the basis of the data collected, it is necessary to ensure sufficient interventions to enable patients to return to normal life more superior and easily. keywords: quality of life, intensive care, stoma, PICS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Radošová 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Radošová 561 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Radošová 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Radošová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miluše Kulhavá 488 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Pucholtová 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 749 kB