velikost textu

Vztah k vlastní erotické lásce u LGBT členů katolické církve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah k vlastní erotické lásce u LGBT členů katolické církve
Název v angličtině:
LGBT Catholic Church Members: The Relation to One's Erotic Love
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Šmejkalová
Vedoucí:
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Id práce:
200495
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, LGBT, katolicismus, víra, gender
Klíčová slova v angličtině:
identity, LGBT, Catholicism, faith, gender
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou katolické víry a menšinové sexuální orientace u dospělých mužů žijící na území ČR. Zřetel je brán na formování a prožívání identity ve vztahu ke zmíněným fenoménům a přitom je vycházeno z vývojových teorií E. H. Eriksona a J. E. Marcii. Práce se skládá ze dvou částí: z teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy identita, LGBT a katolicismus, s kterými se nadále pracuje. Dále jsou představeny zmíněné vývojové teorie a nakonec se práce věnuje 3 druhům identit: genderové, sexuální a náboženské. V empirické části jsou analyzovány rozhovory s 6 informanty metodou kazuistik. Použit byl polostrukturovaný dotazník vytvořený autorkou této práce. Výsledkem jsou čtyři tematické bloky, které vyplynuly ze získaných dat. Ukázalo se, že průnik mezi vírou a sexualitou u LGBT katolíků v ČR je daný osobností a zázemím každého informanta, ale spěje k rovnováze v rámci udržení stabilní a kontinuální identity. KLÍČOVÁ SLOVA identita, LGBT, katolicismus, víra, gender
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the issue of Catholic faith and minority sexual orientation in adult men living in the Czech Republic. Consideration is given to the formation and experience of identity in relation to the aforementioned phenomena, and yet is based on the development theories of E. H. Erikson and J. E. Marcia. The thesis consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical part defines the concepts of identity, LGBT and Catholicism and continues working with these concepts. Furthermore, the mentioned development theories are introduced and finally the thesis deals with three types of identities: gender, sexual and religious. Empirical part analyzes interviews with six informants using case reports. A semi- structured questionnaire created by the author of this thesis was used. As an outcome, there are four thematic blocks resulting from the data obtained. It showed that the intersection between faith and sexuality in LGBT Catholics in the Czech Republic is given by the personality and background of each informant, however it is moving towards balance in sustainable and continuous identity. KEY WORDS identity, LGBT, Catholicism, faith, gender
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Šmejkalová 388 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Šmejkalová 69 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Šmejkalová 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Šmejkalová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB