velikost textu

Marketingová komunikace vybrané amatérské tenisové ligy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace vybrané amatérské tenisové ligy
Název v angličtině:
Marketing communication of the selected tennis amateur league
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Sochorová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Id práce:
200475
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikační mix, propagace, komunikační plán, tenis
Klíčová slova v angličtině:
communication mix, promotion, communication plan, tennis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingová komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit současný stav marketingové komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour. Na základě získaných informací je cílem vytvořit efektivní marketingovou komunikaci obohacenou novými nápady, která bude moci být využita tenisovou ligou Babolat ATTour pro zvýšení povědomosti a nových potencionálních členů. Metody: Práce bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkum. Využita bude analýza dokumentů tenisové ligy. Ve kvantitativním výzkumu bude využité elektronické a písemné dotazování. Kvalitativní výzkum bude využit metodou hloubkové rozhovoru ve formě polostrukturovaného rozhovoru. Získané informace budou zpracovány pomocí analýzy dat a budou sloužit podkladem pro vytvoření návrhu marketingové komunikace. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové komunikace tenisové amatérské ligy Babolat ATTour, který byl vytvořen na základě získaných dat o marketingové komunikaci, kterou provozuje liga v současné době. Klíčová slova: komunikační mix, propagace, komunikační plán, tenis
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing communication of selected amateur tennis league Objectives: The objective of this thesis is to find out and evaluate the current state of marketing communication of amateur tennis league. The main aim is to create effective marketing communication enriched with new ideas that can be used by the tennis league to increas interest and attracting new potential members. Methods: The thesis combine quantitative and qualitative research with using analysis of tennis league documents. Quantitative research uses electronic and written questioning. Qualitative research uses the method of in-depth interview in the form of semi-structured interview. The obtained informations are processed by data analysis and serves as a basis for creating a marketing communication proposal. Results: The result of the thesis is a proposal of marketing communication, which is intended for amateur players Babolat ATTour. The proposal was created on the basis of marketing communication data, which is operated by the tennis league at nowadays. Key words: communication mix, promotion, communication plan, tennis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Sochorová 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Sochorová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Sochorová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Sochorová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Janák, CSc. 981 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB