velikost textu

Hrob Neznámého vojína

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hrob Neznámého vojína
Název v angličtině:
Tomb of the Unknown Soldier
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktor Šimek
Vedoucí:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Id práce:
200467
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
armáda|legie|hrob|republika|komunismus|Vítkov
Klíčová slova v angličtině:
army|legion|tomb|republic|communism|Vítkov
Abstrakt:
Abstrakt Autor se v práci věnuje instituci hrobu Neznámého vojína/bojovníka na historickém území České republiky. Zaměřuje se na její téměř stoletý vývoj, vliv na tvorbu národní identity a využití pro dosažení politických cílů. Část práce rozebírá okolnosti jejího vzniku a funkci v období do roku 1938. Druhá část práce sleduje vývoj instituce 2. světové války a její přerod po roce 1948. Závěrečná část mapuje poslední desetiletí od její rekonstrukce a přínos současné společnosti s důrazem na dospívající generaci a v neposlední řadě jako místo odkazu a tradice pro Armádu České Republiky. Pro zpracování využívá archivních materiálu Vojenského ústředního archivu v Praze, archivu Národního Muzea, dobového tisku, sborníků a monografií vztahující se k Národnímu památníku na Vítkově. Klíčová slova: Československé legie, hrob, republika, Neznámý vojín, protektorát, Neznámý bojovník, pieta, komunismus, Vítkov.
Abstract v angličtině:
Abstract The author deals with the institution of the Tomb of the Unknown Soldier / Warrior in historical borders of Czech Republic. It focuses on its centuries-old development, its influences on creating national identity and its uses as a tool for a political campaign. First part of the thesis deals the period until 1938. The second part follows the development of the institution during World War II and its transformation after 1948. The final part maps the last decade of its reconstruction and its advantages to contemporary society with an aim for the teenage generation and last but not least as a place of tradition and bounds with current Army of the Czech Republic. This thesis works with available archive materials of the Central Military Archives in Prague, National Archives of the National Museum, period press, proceedings and monographs related to the National Memorial in Vítkov. Key Words Czechoslovak legion, tomb, republic, Unknown soldier, protectorate, Unknown warrior, piety, communism, Vítkov.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktor Šimek 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktor Šimek 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktor Šimek 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 739 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 152 kB