velikost textu

Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku
Název v angličtině:
The differences in skating performance by training of changes of directional speed and partial skating tasks in U12 ice hockey players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Tomášek
Vedoucí:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Oponent:
Zdeněk Vojta
Id práce:
200449
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lední hokej, starší školní věk, bruslení, průprava techniky bruslení, obratnostní bruslení, dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
ice-hockey, senior school age, skating, partial skating tasks, training of changes of directional speed, skills
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rozdíl v efektivitě bruslení rozvíjeného prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je srovnat efektivitu tréninku bruslení s využitím obratnostních cvičení a tréninku průpravy techniky bruslení na rychlostně obratnostní testy u hráčů staršího školního věku (U12). Zároveň se snažím porovnat, která z metod rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější, zda je to metoda v celku (obratnostní cvičení) nebo metoda po částech (rozvojem dílčích prvků bruslení). Metody: V práci byla využita metoda kvantitativní analýzy výsledků osmi bruslařských testů u hráčů staršího školního věku. Testovaný soubor tvořilo 13 hráčů 6. třídy týmu HC Slavia Praha. Studie zahrnuje celkem tři měření, přičemž první měření je vstupní, druhé po intervenci obratnostním bruslením a třetí po intervenci průpravy techniky bruslení. Získaná data byla zaznamenána do tabulek a následně statisticky zpracována metodou „A scale of magnitudes“, která umožňuje vypočítat měřítko velikostí pro rozdíly v měřených datech a pravděpodobnost změny dosažené intervencí. Výsledky: K prokazatelnému pozitivnímu ovlivnění po intervenci obratnostním bruslením došlo u tří testů z osmi. Jedná se o testy zaměřené na bruslařské starty jízdou vpřed bez kotouče (test č. 6) jízdou vpřed s kotoučem (test č. 7) a jízdou vzad bez kotouče (test č. 8). Po intervenci průpravou techniky bruslení se hráči opět prokazatelně zlepšili ve třech testech. K zlepšení došlo u testu zaměřeného na bruslařskou obratnost bez kotouče (test č. 1) a u testů na 30 m jízdou vpřed bez kotouče (test č. 3) a s kotoučem (test č. 4). Z výsledků vyplývá, že obratnostní bruslení je efektivnější než průprava techniky bruslení jen v konkrétních testech, což platí i opačně. Klíčová slova: lední hokej, starší školní věk, bruslení, průprava techniky bruslení, obratnostní bruslení, dovednosti
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The differences in skating performance by training of changes of directional speed and partial skating tasks in U12 ice hockey players Objectives: The main objective of the thesis is to compare the effectivity of training of ice skating while using exercises of changes of directional speed and training of partial skating tasks and its influence on speed-skilful test within players of senior school age (U12). At the same time, I am trying to compare which of methods regarding the development of ice skating´s skill is more effective whether it is a method in whole (skilful exercises) or a method in parts (development of skating elements). Methods: Method of quantitative analysis of results of eight ice-skating tests performed on players of senior school age was utilized in the thesis. The tested sample was formed by thirteen players from sixth grade of the HC Slavia Praha team. The study includes three test measurements. First test measurement is the entry one, the second follows after the intervention from training of changes of directional speed and the third test measurement is performed after the intervention from partial skating tasks. The obtained data was recorded in charts and afterwards statistically processed by a method „A scale of magnitudes“. This method enables to calculate firstly the scale of amounts for differences in the means and secondly the probability of change achieved by the intervention. Results: After the intervention from training of changes of directional speed was provable influence regarding three tests from eight in total. The tests focus on ice skating starting by going forward without puck (test n.6), going forward with puck (test n.7) and going backwards without puck (test n.8). After the intervention from preparatory technique of ice skating the players improved their skills within three tests. The improvements showed up within the tests focused on ice skating skills without the puck (test n.1) and within the tests focused on going forward 30m without (test n.3) and with puck (test n.4). The outcome of the results is that the training of changes of directional speed is more effective than preparatory technique of ice skating only in certain tests and it could be applied the other way around as well. Keywords: ice-hockey, senior school age, skating, partial skating tasks, training of changes of directional speed, skills
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Tomášek 4.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Tomášek 873 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Tomášek 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Tomášek 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šťastný, PhD 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Vojta 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michal Šteffl 153 kB