velikost textu

Formování hierarchie v cosplayerské komunitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování hierarchie v cosplayerské komunitě
Název v angličtině:
Hierarchy formation in the cosplay community
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Králová
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE
Id práce:
200417
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cosplay- fandom - fanouškovská studia – etnografie – hierarchie – fanouškovské aktivity – populární kultura
Klíčová slova v angličtině:
Cosplay – fandom - fan studies – etnograhy – hierarchy – fan activities – pop culture
Abstrakt:
Obliba nošení kostýmů a masek má dlouhodobou tradici. O fenoménu zvaném cosplay se ale začíná poprvé hovořit až v 80. letech minulého století. Cosplayeři představují fanoušky mediálních obsahů, kteří kostýmy nejen nosí, ale současně se snaží i napodobit charakter dané postavy na conech. Někteří jedinci se díky své aktivitě stávají samotnými celebritami v rámci komunity, fanoušci nemusí vždy představovat jen pasivní skupinu příjemců mediálního obsahu. Tato práce se zaměřuje na to, jakým způsobem lze takové pozice dosáhnout, jakým způsobem je hierarchie v české cosplayerské komunitě formována a v rámci svého fanouškovských studií. Časovým rámcem sběru dat získaných prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů a zúčastněného pozorování je období od května 2018 do listopadu 2018. Pro analýzu dat byly využity principy metody zakotvené teorie, konkrétně otevřené a axiální kódování a výstupem Výzkum přinesl nové informace, které souvisí s tématem hierarchie ve fanouškovských komunitách, význam nemá jen vysoká aktivita jedinců, ale i získané sociální vazby. práce zároveň také reflektuje podobu české cosplayerské komunity.
Abstract v angličtině:
Abstract The popularity of wearing costumes and masks has a long tradition. The phenomenon called cosplay began to be discussed for the first time in the 1980s. Cosplayers are fans of media content that not only wear costumes, but they also try to imitate the character's character on festivals. Some individuals, thanks to their activity, become celebrities themselves within the community. Fans may not always be just a passive group of recipients of media content. This thesis focuses on how these positions can be achieved and how the hierarchy is shaped in the Czech cosplay community. The theoretical framework is based on findings of fan studies. Methods used for data collection include participant observation and semi-structured interviews. The timeframe for data collection is the period from May 2018 to October 2018. For analysis were used the grounded theory principles, namely open and axial coding. The output is a paradigmatic model. This research has brought new information related to the topic of hierarchy in fan communities. Not only has the high activity of the individuals but also the social ties had an influence on hierarchy formation. This work also reflected the Czech cosplay community.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Králová 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Králová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Králová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Králová 553 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB