velikost textu

Svoboda projevu v českém mediálním prostředí - případové studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svoboda projevu v českém mediálním prostředí - případové studie
Název v angličtině:
Freedom of Speech in the Czech Media Enviroment - Case Studies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Gantner
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
Oponent:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Id práce:
200409
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svoboda projevu; Ochrana osobnosti; Základní práva; Střet základních práv; České mediální prostředí; Případové studie
Klíčová slova v angličtině:
Freedom of expression; Protection of personal rights; Fundamental rights; Conflict of fundamental rights; Czech media environment; case studies
Abstrakt:
Práce se zabývá komplexním popisem svobody projevu v českém mediálním prostředí. Odpovídá přitom na výzkumnou otázku, jaké jsou meze svobody projevu médií a v médiích, pokud se tato svoboda střetne s právem na ochranu osobnosti. Práce je pojata jako interdisciplinární studie na pomezí právní a mediální vědy. Důraz klade na roli médií při realizaci svobody projevu a na působení soudů při aplikaci ustanovení o svobodě projevu, a zvláštní pozornost pak věnuje právě kolizi mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti. Práce nejprve vymezuje jednotlivé složky svobody projevu, a to na podkladu jednotlivých relevantních ustanovení českého právního řádu, mezinárodních smluv a předchozí rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Následně přibližuje, jak byla tato východiska reflektována v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Zabývá se zároveň i základním vymezením otázek spojených s ochranou osobnosti. Na základě provedené analýzy pak přináší celkem deset případových studií zaměřených na aplikaci poznatků z předchozího textu práce na hypotetické skutkové okolnosti týkající se svobody projevu médií a svobody projevu v médiích. V nich odpovídá na výzkumnou otázku a naznačuje, jak by za současného stavu judikatury mohly být soudní praxí rozhodovány spory spočívající v kolizi mezi právem na ochranu osobnosti a právem na svobodu projevu.
Abstract v angličtině:
The thesis brings complex description of the freedom of speech in the Czech media environment, while answering the research question of what are the limits of the freedom of speech of the media and in the media when the freedom of speech collides with the protection of the personality rights. The thesis is an interdisciplinary study combining media and legal studies. It emphasizes the role of media in the process of realization of the freedom of speech and it also concentrates on the role of case-law of the courts, which is applying the provisions on the freedom of speech. Special attention was paid to the conflict between the freedom of speech and the protection of the personality rights. First, the thesis defines particular elements (principles) of the freedom of speech on the basis of the provisions of the Czech acts, international treaties and previous case-law of the European Court for Human Rights. Then it examines how such principles have been reflected in case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. It also deals with general description of the protection of the personality rights. Based on the above-mentioned analysis, the thesis designs ten case studies focused on application of the main principles presented in the previous chapters of the thesis to hypothetic circumstances linked to the freedom of speech of the media and in the media. The ten case studies also present the answer to the research question and indicate the possible development of the court ruling in the cases of conflict between the freedom of speech and the protection of the privacy and (or) personal rights.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Gantner 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Gantner 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Gantner 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB