velikost textu

Analýza sportovní kariéry desetibojaře Tomáše Dvořáka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza sportovní kariéry desetibojaře Tomáše Dvořáka
Název v angličtině:
Analysis of the sports career of the decathlons Tomáš Dvořák
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lukáš Gabera
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Id práce:
200404
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, kariéra, atletika, desetiboj, mistrovství světa
Klíčová slova v angličtině:
sport, career, athletics, decathlon, world champion
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza sportovní kariéry desetibojaře Tomáše Dvořáka Cíle: Cílem bakalářské práce je literární rešerše a zanalyzovat dle dostupných biografických materiálů a literárních zdrojů zachycení a interpretace sportovní kariéry trojnásobného mistra světa Tomáše Dvořáka v letech 1993 – 2008. V rámci biografické studie dojde k podrobnému nastínění celé závodní kariéry, včetně všech úspěchů a zdravotních problémů tohoto desetibojaře. Metody: Bakalářská práce je realizována jako přehledová studie a zároveň jsem použil metodu literární rešerše a analýzy. Práci jsem rozdělil do dvou hlavních částí. V první části jsem se zaměřil na teoretickou část samotného desetiboje, jeho vzniku a historie, a také na psychosomatické předpoklady úspěšného atleta – desetibojaře. V části druhé jsem podrobně zanalyzoval výsledky ze všech absolvovaných desetibojů a halových sedmibojů, které jsem popsal a barevně graficky znázornil. Každý tento graf je krátce okomentován. Výsledky: V předkládané bakalářské práci se mi podařilo na základě studia dostupných materiálů zmapovat a zanalyzovat vícebojařskou kariéru Tomáše Dvořáka v letech 1993 – 2008, včetně všech úspěchů a zdravotních problémů. Klíčová slova: sport, kariéra, atletika, desetiboj, mistrovství světa
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of sports career decathlon athlete Tomáš Dvořák Objectives: The goal of the bachelor thesis is to analyze biographical materials and literature resources to capture and interpret sports career the triple world champion Tomáš Dvořák in years 1993 – 2008. Within the biographical study, there will be a punctual adumbration of whole of his sports career including his every success and every health issue. Methods: This bachelor thesis is carried out as a review and I am going to use the method of comparison and analysis. The work is divided into two main parts. In first part I focused on theoretical part of decathlon itself, its creating history and psychomotor assumptions of successful athlete. In second part I closely analyzed the results of all races he took part in. I described them and used graphical schemes. I connected a short comment to each graphical scheme. Results: In submitted bachelor thesis by studying obtainable materials I managed to map, evaluate and describe the multisport career of Tomáš Dvořák in years 1993 – 2008 including all his successes and health issues. Keywords: sport, career, athletics, decathlon, world champion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Gabera 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Gabera 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Gabera 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 152 kB