velikost textu

Komparace vlivu sportovců a blogerů na nákupní preference studentů středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace vlivu sportovců a blogerů na nákupní preference studentů středních škol
Název v angličtině:
Comparison of the athletes and bloggers influence on the behavioral intentions of secondary school students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Bernardová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
200391
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ingová komunikace, nákupní chování, referenční skupina, generace Z, sportovní celebrita, influencer
Klíčová slova v angličtině:
marketing communication, shopping behaviour, reference group, generation Z, sports celebrity, influencer
Abstrakt:
Abstrakt Název: Komparace vlivu sportovců a blogerů na nákupní preference studentů středních škol Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím marketingového výzkumu porovnat míru vlivu sportovců a blogerů na nákupní preference studentů středních škol. Metody: V diplomové práci je využito dvou na sebe navazujících metod. První z nich je metoda dotazníkového šetření zahrnující 508 respondentů, kteří byli během výzkumu studenty středních škol. 32 respondentů rozdělených do dvou skupin se zúčastnilo i druhé metody, kterou je focus group. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že ve všech zkoumaných oblastech, mají sportovci větší vliv na nákupní preference studentů středních škol než blogeři. Nejvýraznější rozdíly v efektivitě vyplynuly ze samotného porovnání obou skupin respondenty. Klíčová slova: marketingová komunikace, nákupní chování, referenční skupina, generace Z, sportovní celebrita, influencer
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparison of the athletes and blogger influence on the behavioral intentions of secondary school students Objectives: The main objective of this diploma thesis is to compare the influence of athletes and bloggers on the buying preferences of the students of Czech high school through marketing research. Methods: In the thesis are used two interdependent methods. The first of these methods is a questionnaire survey, which includes 508 respondents who were high school students during the survey. 32 respondents separated in two groups attended the second method, which is a focus group. Results: The research results show that athletes influence the behavioral intentions of secondary school students more than bloggers in every researched sphere. The main difference in effectivity is clear from the comparison between both groups by respondents. Keywords: marketing communication, shopping behaviour, reference group, generation Z, sports celebrity, influencer
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Bernardová 3.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Bernardová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Bernardová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Bernardová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB