text size

Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – Olympijské parky 2016–2018

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – Olympijské parky 2016–2018
Titile (in english):
Volunteering on sport event- Olympic Parks 2016- 2018
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Markéta Svobodová
Supervisor:
Mgr. Josef Voráček
Opponent:
Mgr. Markéta Pecinová
Thesis Id:
200390
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Management (51-400110)
Study programm:
Physical Education and Sport (N7401)
Study branch:
Sports Management (MNG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Český olympijský výbor, dobrovolník, metodika práce s dobrovolníky
Keywords:
The Czech Olympic Commitee, volunteer, methodology of work with volunteers
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – Olympijské parky 2016–2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio – Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se při pořádání dalších akcí vyskytnout problém spojený s nedostatečným počtem dobrovolníků a následném shánění placených pracovníků, což organizaci značně navýší náklady. Klíčová slova: Český olympijský výbor, dobrovolník, metodika práce s dobrovolníky
Abstract:
Abstract Title: Volunteering in a sports event – Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation with the Czech Olympic Committee, is to provide specific recommendations for improving the cooperation between these parties. The research will focus on the cooperation between COC and volunteers within the events of Rio – Lipno 2016 and PyeongChang 2018 Olympic Parks. Methods: The research was implemented using qualitative and quantitative methods. For the quality of the data an interview with the main volunteer coordinator, Tomáš Mirovský, and the observations in the natural environment of the events were conducted. The author participated in this sporting event as a volunteer. She represented an equal member of the group. As the observer was in the position of participant of the team, the other co-workers were informed about her true identity. The quantitative method was implemented through paper and electronic questionnaires. Results: The research results showed that the development of the satisfaction rate of volunteer cooperation with the Czech Olympic Committee improved in 2018. The research revealed the drawbacks of COC especially in the area of organization, insufficient informative directions and an arrogance of some paid members of higher positions. In case the COC does not pay attention to the quality of care provided to the volunteers and does not ensure their needs, there may be a danger in a lack of volunteers. Their eventual necessary replacement by paid workers will significantly increase the organization’s expenditures. Keywords: Czech Olympic Committee, volunteer, methodology of volunteer cooperation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Markéta Svobodová 5.56 MB
Download Abstract in czech Bc. Markéta Svobodová 95 kB
Download Abstract in english Bc. Markéta Svobodová 97 kB
Download Supervisor's review Mgr. Josef Voráček 423 kB
Download Opponent's review Mgr. Markéta Pecinová 441 kB
Download Defence's report doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB