velikost textu

Podcasting jako fenomén nových médií a jeho současný stav v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podcasting jako fenomén nových médií a jeho současný stav v České republice
Název v angličtině:
Podcasting as a New Media Phenomenon and its Current State in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
200374
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podcast, nová média, Web 2.0, participativní kultura, dlouhý chvost, autenticita, podcaster, motivace, financování, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Podcast, new media, Web 2.0, participatory culture, long tail, authenticity, podcaster, motivations, financing, qualitative research
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje podcastingu, jednomu z fenoménů nových médií. Popisuje jeho vznik a vývoj, ale podrobněji pojednává především o jeho současném stavu a charakteristických rysech podcastů z hlediska obsahu, formy, uživatelské praxe, možností financování a též z hlediska technologického. Pozornost je věnována prvkům, které podcasting propojují s rozhlasem a rozhlasovými pořady, ale též jejich odlišnostem. Fenomén je představen i v kontextu vybraných konceptů souvisejících s webem 2.0. Situaci v České republice je věnováno několik obecně zaměřených kapitol o vývoji i současném stavu podcastingu. Výzkumná část pak poskytuje vhled do současné situace očima zdejších tvůrců nezávislých podcastů, se kterými byly provedeny polostrukturované rozhovory. Na základě kvalitativní analýzy těchto rozhovorů bylo identifikováno několik typů přístupů k podcastingu a řada faktorů s tvorbou souvisejících – především motivací k tvorbě i demotivujících aspektů s ní spojených. Další výsledky analýzy se týkají motivací tvůrců samotných k poslechu jiných podcastů a také jejich pohledu na současnou situaci v oblasti podcastingu v České republice a odhadů budoucího vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract This MA thesis is devoted to podcasting, one of the phenomena of new media. It describes its origins and development; in greater detail it deals with the present state and characteristic features of podcasts from the viewpoint of their contents, forms, user practice, ways of financing, and also technological perspectives. Attention is focused on elements which interconnect podcasting with radio and radio programmes and also on their differences. The phenomenon is presented in the context of chosen concepts related to web 2.0. Several chapters focussed generally on the development and present state of podcasting are devoted to the situation in the Czech Republic. The research part then provides insight into the present situation from the point of view of independent podcast creators, with whom half-structured interviews were carried out. On the basis of a qualitative analysis of these interviews, several types of attitudes to podcasting and a number of factors related to production of podcasts were identified – primarily motivations to create them as well as some discouraging aspects. Further results of the analysis concern motivation of the authors to listen to podcasts of other creators, their view of the present state of affairs in the sphere of podcasting in the Czech Republic, and their prognoses of the future development of this phenomenon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Svobodová 6.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Svobodová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Svobodová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB