velikost textu

Rámcování kampaně Me Too ve vybraných českých médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rámcování kampaně Me Too ve vybraných českých médiích
Název v angličtině:
Framing of Me Too Campaign in Selected Czech Media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Konopáčová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Id práce:
200373
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Me Too, sexuální obtěžování, genderově podmíněné násilí, kvalitativní analýza, zakotvená teorie, mediální rámcování, otevřené kódování, axiální kódování
Klíčová slova v angličtině:
Me Too, sexual harassment, gender based violence, qualitative analysis, grounded theory, media framing, open coding, axial coding
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Rámcování kampaně Me Too ve vybraných českých médiích je zaměřena na způsob, jakým je téma Me Too reprezentováno v českém tisku. Kampaň Me Too představuje jednu z forem takzvaného online aktivismu (hashtag activism) v oblasti boje proti sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému násilí. Východiskem práce je teoretický a analytický koncept mediálního rámcování. Cílem této práce je identifikovat a popsat mediální rámce, které se v souvislosti s tématem kampaně Me Too v médiích objevují. Výzkumnou metodou je kvalitativní analýza, která vychází z postupů zakotvené teorie - konkrétně otevřeného a axiálního kódování. Výzkumný vzorek tvoří vybrané články denního tisku Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo a Blesk a týdeníků Blesk pro ženy, Reflex a Respekt. Výsledkem procesu axiálního kódování je deset rámců, které lze dále zobecnit do třech zastřešujících kategorií: (1) Společenské důsledky kampaně Me Too (2) Me Too v kontextu českého prostředí a (3) Filmové festivaly ve světle Me Too.
Abstract v angličtině:
The thesis Framing of Me Too Campaign in Selected Czech Media examines how selected Czech newspapers and magazines represented the Me Too movement. This movement is considered to be an example of hashtag activism which relates to sexual harassment and gender based violence. This thesis draws both from theoretical and analytical concept of media framing. Using qualitative analysis based on grounded theory approach - more specifically open and axial coding - the research aims at identification and description of news frames that appears in analysed articles. The sample is composed of selected articles published at newspapers and magazines, including Hospodářské noviny Lidové noviny, Právo, Blesk, Reflex, Blesk pro ženy and Respekt. Axial coding stage revealed ten news frames which were integrated into three major categories: (1) Social consequences of the Me Too movement (2) Me Too in the context of Czech Republic and (3) Film festivals (and awards) in the light of the Me Too movement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Konopáčová 14.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Konopáčová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Konopáčová 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB