velikost textu

Vybrané kostely Jana Václava Kosche na Děčínsku z pohledu památkové péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané kostely Jana Václava Kosche na Děčínsku z pohledu památkové péče
Název v angličtině:
Selected churches of Jan Václav Kosch in Děčín region from the monument care point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marie Koutná
Vedoucí:
PhDr. Aleš Pospíšil
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
200371
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
památková péče, Jan Václav Kosch, pozdně barokní kostel, architektura, Děčín
Klíčová slova v angličtině:
heritage conservation, Jan Václav Kosch, late Baroque church, architecture, Děčín
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá třemi pozdně barokními kostely na Děčínsku z pohledu památkové péče. A to kostelem sv. Václava v Děčíně Rozbělesích, kostelem sv. Františka Xaverského v Děčíně Bělé a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích. Všechny tři stavby jsou spojeny se jménem regionálního stavitele Jana Václava Kosche, jehož životu a dílu se ve stručnosti věnuje první kapitola. Následují pojednání o jednotlivých stavbách. U každé z nich je uvedena její historie a popis, následně je zhodnocen její současný stav a možnosti úprav a oprav v budoucnu. Cílem práce je upozornit na špatný stav významných regionálních památek a nastínit možné kroky k jejich obnově.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on three late Baroque churches in the Děčín region from the heritage conservation point of view. Namely the church of St. Wenceslaus in Děčín Rozbělesy, the church of St. Francis Xavier in Děčín Bělá and the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Arnoltice. All three buildings are connected with the name of the regional builder Jan Václav Kosch, whose life and work are briefly discussed in the first chapter. Following are the treatises on individual buildings. For each of them, its history and description are presented, and its current status and the possibilities for future modifications and repairs are evaluated. The aim of the thesis is to draw attention to the poor status of significant regional monuments and to outline possible steps for their renewal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Koutná 4.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Koutná 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Koutná 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Aleš Pospíšil 1.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Buben, Ph.D. 153 kB