velikost textu

Kov v užitém umění v českých zemích mezi léty 1895 a 1915

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kov v užitém umění v českých zemích mezi léty 1895 a 1915
Název v angličtině:
Metal in Applied Arts in Czech Countries between the Years 1895 and 1915
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Dušková
Vedoucí:
PhDr. Jan Mergl
Oponent:
PhDr. Mgr. Kateřina Nováková, Ph.D.
Id práce:
200361
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
užité umění|umělecké řemeslo|Uměleckoprůmyslová škola|odborná škola|vzdělávání|stylový vývoj|secese
Klíčová slova v angličtině:
applied arts|artistic craft|School of Applied Arts|vocational school|education|style development|Art Nouveau
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o hlavních osobnostech věnujících se užitému mění z kovu v období mezi léty 1895 až 1915. Cílem této práce je zaměřit se na jejich uměleckou tvorbu a zhodnotit její přínos ke stylovému vývoji užitého umění v českých zemích v daném období a pokusit se také o posouzení specifičnosti české tvorby vůči hlavním evropským uměleckým centrům, která české země ovlivňovala. Mimo tento hlavní cíl se práce bude zabývat úlohou školství v rozvoji užitého umění v českých zemích. Pokusí se nastínit vzájemné vztahy a přínosy mezi školami a umělci. Zaměří se hlavně na Uměleckoprůmyslovou školu jakožto centra uměleckého vývoje užitého umění v českých zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the main personalities dealing with the applied arts concerning metal used between 1895 and 1915. The aim of this thesis is to focus on their artistic creation and to evaluate its contribution to the stylistic development of the applied arts in the Czech countries in the given period and to try also to evaluate the specificity of Czech artistic creation with regards to the main European art centers that influenced the Czech countries. Apart from this main goal, the thesis will deal with the role of education in the development of applied arts in the Czech countries. It will attempt to outline the mutual relationships and benefits between schools and artists. It will mainly focus on the School of Applied Arts as a center of artistic development of applied arts in the Czech countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Dušková 4.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Dušková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Dušková 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Mergl 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Kateřina Nováková, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 97 kB